Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Leszczyńskiej 12

Beata Wziątek 2014-11-03 drukuj

OGŁOSZENIE
O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU
ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 06.05.2014r. do dnia 07.07.2014r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcim przy ulicy Leszczyńskiej 12, składającej się z działek nr 1903/54 i 1903/60.

I przetarg odbył się 02.12.2013r. – zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie wzięła w nim udziału.

II przetarg odbył się 31.03.2014r. – zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ osoba dopuszczona do przetargu nie wzięła w nim udziału.

Przedmiot rokowań:

Nieruchomość położona w Oświęcimiu przy ulicy Leszczyńskiej 12, składająca się z działek nr 1903/54 o powierzchni 0,5212 ha i nr 1903/60 o powierzchni 0,1124 ha  (łączna powierzchnia 0,6336 ha), stanowiąca własność Powiatu Oświęcimskiego, objęta księgą wieczystą nr KR1E/00048882/8. Na działkach zlokalizowany jest budynek administracyjno – warsztatowo – magazynowy o powierzchni zabudowy 1015,20 m2, powierzchni użytkowej 883 m2 i kubaturze 3908,00 m3, budynek portierni o powierzchni zabudowy 8 m2, budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 19 m2. Nieruchomość sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi, częściowo zabudowanymi, przeznaczonymi głównie pod zabudowę usługową. Działki tworzą kompleks w pełni zagospodarowany i ogrodzony. Działki są płaskie, posiadają bezpośredni dostęp do publicznej drogi. Budynek administracyjno – warsztatowo – magazynowy to budynek parterowy, wolnostojący bez podpiwniczenia i poddasza użytkowego. Dach dwuspadowy, ściany murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Budynek wyposażony jest w instalację wod-kan, elektryczną siły i światła, CO z własnej kotłowni węglowej. Budynek gospodarczy i budynek portierni są to budynki murowane w bardzo złym stanie technicznym, nieużytkowane. W okresie od czerwca 2004r. do grudnia 2008 roku na nieruchomości były wykonywane remonty tj. wymiana okien, ułożenie płytek podłogowych, remont dachu, remont zasilania elektrycznego, remont stropu i ocieplenie budynków oraz remont pomieszczeń archiwum.

Obciążenia: brak
Zobowiązania: brak

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim działki nr 1903/54 i 1903/60 znajdują się w jednostce strukturalnej o symbolu 2A 1U – tereny zabudowy usługowej oraz położone są w strefie B ochrony konserwatorskiej.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Warunki rokowań

Cena wywoławcza –  650 000,00 zł
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – 65 000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki najpóźniej do dnia 10.07.2014r., tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Zaliczkę w pieniądzu przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 10.07.2014r. do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym – pokój nr 12 – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ROKOWANIA – SGG - LIBIĄŻ - nie otwierać przed dniem 16.07.2014 r., godz. 1000.”

Termin rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 16.07.2014r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.

Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach. W I etapie komisja w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań a także ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.  Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Wszelkich informacji na temat rokowań udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr 33 844 97 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe