Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD budowa ścieżki rowerowej przy ul. Chodniki na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą - wniosek z dnia 9 kwietnia 2014 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą przy ul. Zaborskiej 2, 32-600 Oświęcim.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:


a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb: Nr 0001 Oświęcim – 1381/38, 1381/39, 1381/122, 1381/124, 1381/125, 1381/130, 1381/143 (1381/134), 1381/147 (1381/114), 1381/149 (1381/60), 1381/151 (1381/72), 1381/153 (1381/45), 1381/155 (1381/128), 1381/156 (1381/128), 1382/16, 1382/46, 1382/48, 1382/63 (1382/26), 1382/66 (1382/56), 1382/67 (1382/5), 1384/26, 1384/38, 1384/44, 1384/57, 1384/58, 1384/60, 1384/62, 1384/63, 1384/64, 1384/65, 1384/66, 1384/67, 1384/71, 1384/93 (1384/29), 1384/96 (1384/34), 1384/98 (1384/35), 1384/100 (1384/19), 1384/102 (1384/18), 1384/104 (1384/70), 1384/106 (1384/52), 1384/108 (1384/56), 1384/111 (1384/79), 1384/113 (1384/54), 1384/115 (1384/53), 1384/119 (1384/31), 1385/49, 1385/80 (1385/40), 1385/82 (1385/24), 1385/84 (1385/56), 1393/7, 1393/55, 1393/164 (1393/64), 1393/82, 1393/106, 1393/137, 1393/140, 1393/143, 1393/152 (1393/60), 1393/154 (1393/61), 1393/156 (1393/102), 1393/158 (1393/54), 1393/160 (1393/53), 1393/162 (1393/103), 2774/1 (2774),


b) obowiązek dokonania przebudowy infrastruktury technicznej na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim: 1381/150 (1381/60), 1381/152 (1381/72), 1381/57, 1384/61, 1381/8, 1381/157 (1381/128), 1381/144 (1381/134),


c) obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb: Nr 0001 Oświęcim: 1795/4.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 131, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WAB. 6747.4.2014                              

Zmiany dokumentu