Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego wraz z odwodnieniem, budową oświetlenia oraz przebudową kolidującej infrastruktury od km 0+022.6 do km 0+320.2" na wniosek z dnia 13 lutego 2014 r., złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Zielińskiego zam. 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 reprezentującego firmę „MBD PROJEKT Marcin Zieliński” z siedzibą w 34-100 Wadowice, ul. Lwowska 55/2 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w 32-600 Oświęcim przy
ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.22.2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.).

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Miasta Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb: Nr 0001 Oświęcim – 1786/3, 1768/6, 1768/5, 119/1, 1768/4, 2137/1, 1768/3, 122/59 (122/60), 1768/2, 122/5 (122/62), 1768/1, 122/33 (122/64), 122/29, 122/43, 122/31 (122/66), 2139 (2139/2),

b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek przebudowy infrastruktury technicznej na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb 0001 Oświęcim: 1238/9, 1238/15, 1233/21, 1233/52, 122/56, 122/37, 122/34, 107/71, 107/85, 107/84, 119/3, 122/58, 121/1, 131/16, 131/9, 131/10, 131/16, 127/9, 2138, 122/31 (122/68), 2139 (2139/1), 2751/2, 122/10, 2751/1, 1769/2, 118/4,

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się,  że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB. 6747.1.2014

Zmiany dokumentu

  • 2014-03-24 09:01:37
    Utworzenie dokumentu