Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E 

  Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wydaniu w dniu  14 lutego 2014 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/14 o symbolu WAB.6747.15.2013 na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+254,66 ul. Świnna wraz z odwodnieniem w postaci muldy chłonnej jednostronnej, zabezpieczeniu istniejących sieci, budowie włączenia do ulicy powiatowej” po rozpoznaniu wniosku z dnia 27 listopada 2013 r., (uzupełnionego w dniu 31 grudnia 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 10 grudnia 2013 r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Bigaj zam. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 46 reprezentującego firmę Tensa Projekt Tatarczyk – Bigaj z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11 (upoważnienie Nr 0052.110.2013  z dnia 04 września 2013 r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Chełmek w Gorzowie na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Chełmek – obszar wiejski; obręb: Nr 0002 Gorzów – 1224/22 (1224/17), 1223/3, 1221/4, 1220/3, 1219/3, 1218/3, 1218/6, 1217/1, 1216/1, 1215/6, 1215/3, 1214/1, 1212/4, 1211/1, 1205/3, 1200/16, 1200/19, 1200/22, 1200/25, 1199/3, 1194/6, 1193/3, 1188/4;
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: Chełmek – obszar wiejski; obręb: Nr 0002 Gorzów – 1751/8.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które pozostają z mocy prawa własnością  Gminy Chełmek z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
· zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy dróg innych kategorii  i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tego obowiązku,
· wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
· doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji,
· w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się,  że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 WAB.6747.15.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-03-12 07:54:08
    Utworzenie dokumentu