Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

                                                                                              OBWIESZCZENIE  
 
 Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687) w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 07.02.2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.13.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 1808K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28- ul. Wadowickiej, do zbiornika „Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80” na wniosek strony z dnia 08.01.2014 r. przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego Biuro Projektowe Konstruktor, Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów– działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Plac Marszalka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, (pełnomocnictwo DA.077.33.2013 z dnia 10.07.2013 r.).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB.6747.13.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-02-11 07:27:58
    Utworzenie dokumentu