Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w ostatecznej decyzji Nr 8/13 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 listopada 2013 r. o symbolu: WAB.6747.9.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem)w Oświęcimiu”.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.

Na w/w postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.


WAB.6747.9.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-02-11 07:23:27
    Utworzenie dokumentu