Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2014-01-21

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+254,66 ul. Świnna wraz z odwodnieniem w postaci muldy chłonnej jednostronnej, zabezpieczeniu istniejących sieci, budowie włączenia do ulicy powiatowej” na wniosek z dnia 27 listopada 2013 r., (uzupełnionego w dniu 31 grudnia 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 10 grudnia 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Bigaj zam. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 46 reprezentującego firmę Tensa Projekt Tatarczyk – Bigaj z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11 (upoważnienie Nr 0052.110.2013 z dnia 04 września 2013 r.).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Chełmek w Gorzowie na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Chełmek – obszar wiejski; obręb: Nr 0002 Gorzów – 1224/22 (1224/17), 1223/3, 1221/4, 1220/3, 1219/3, 1218/3, 1218/6, 1217/1, 1216/1, 1215/6, 1215/3, 1214/1, 1212/4, 1211/1, 1205/3, 1200/16, 1200/19, 1200/22, 1200/25, 1199/3, 1194/6, 1193/3, 1188/4;
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: Chełmek – obszar wiejski; obręb: Nr 0002 Gorzów – 1751/8.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB. 6747.14.2013