Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Leśnej od km 0+005,64 do km 0+497,21 wraz z odwodnieniem w postaci rowów przydrożnych i przyszczółka wylotowego w miejscowości Bobrek” na wniosek z dnia 27 listopada 2013 r., (uzupełnionego w dniu 31 grudnia 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 10 grudnia 2013 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez  Pana Marcina Bigaj, zam. 44-251 Rybnik, ul. Kłokocińska 46, reprezentującego firmę Tensa Projekt Tatarczyk – Bigaj z siedzibą w Rybniku przy ul. Jankowicka 23/25 – działającego w imieniu Burmistrza Chełmka z siedzibą w Chełmku u przy ul. Krakowskiej 11 (upoważnienie Nr 0052.111.2013 z dnia 4 września 2013 r.).

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Chełmek na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się: w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem): 1088/18, 1088/99 (1088/48), 1088/101 (1088/49), 1088/103 (1088/50), 1088/105 (1088/60), 1088/107 (1088/37), 1088/109 (1088/39) jednostka ewidencyjna: 121303_5 Chełmek, z siedzibą w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB. 6747.15.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-01-21 07:42:52
    Utworzenie dokumentu