Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

     Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2014 r. został złożony przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego Biuro Projektowe Konstruktor, Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów– działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Plac Marszalka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, (pełnomocnictwo DA.077.33.2013 z dnia 10.07.2013 r.), wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 1808K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28- ul. Wadowickiej, do zbiornika „Piastowski” tj.  odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687).

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 02.12.2013 r. o symbolu WAB.6747.13.2013 wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości wskazanych w projekcie budowlanym, w terminie do dnia 10.01.2014 r. Pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. Pan Artur Kurdziel reprezentujący inwestora wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego ze względu na brak możliwości spełnienia w wyznaczonym terminie, wymogów określonych w w/w postanowieniu.

Zgodnie z art. 98 § 1 kpa, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do w/w wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WAB. 6747.13.2013

Zmiany dokumentu

  • 2014-01-21 07:38:05
    Utworzenie dokumentu