Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia:
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 1808K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28- ul. Wadowickiej, do zbiornika „Piastowski” tj.  odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80” na wniosek z dnia 30.10.2013 r., (uzupełnionego w dniu 27 listopada 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 18 listopada 2013 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego Biuro Projektowe Konstruktor, Kolonia Stella 26, 32-500 Chrzanów– działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Plac Marszalka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, (pełnomocnictwo DA.077.33.2013 z dnia 10.07.2013 r.),
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 8 – 36/7 (36/2), 51/20 (51/11), 20/4 (20/1), 36/3 (36/1), 37/5 (37/2), 37/9 (37/4), 48/2 (48/1), 20/6, 20/7 (20/2), 30/1 (30), 51/18 (51/2), 51/15 51/16 (51/12), 35/2 (35/1), 37/7 (37/3), 38/2 (38/1), 41/1 (41), 42/2 (42/1), 45/1 (45), 46/2 (46/1), 47/3 47/4 (47/2), 49/1 (49), 50/2 (50/1), 51/13 (51/7), 52/1 (52), 39/2 ( 39), 40/6, 51/3, 40/2, 40/3, 51/4, 51/10,
jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 5 - 94/21, 94/23, 94/17, 94/25 (94/19),
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:
jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 8 - 51/19 (51/2), 30/2 (30), 94/5, 51/17 (51/12), 51/21 (51/11), 94/21,
jednostka ewidencyjna: Zator– miasto; obręb 5 - 94/26 (94/19), 94/18, 94/2, 40/1,

o wydaniu postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 03.12.2013r. znak: WAB.6747.13.2013 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 10.01.2014r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 1808K ul. Parkowej w Zatorze od granicy pasa DK 28- ul. Wadowickiej, do zbiornika „Piastowski” tj. odcinek km 00+008,00 do km 00+605,80” ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

Na postanowienie o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym nie przysługuje zażalenie.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
WAB. 6747.13.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-12-05 07:17:33
    Utworzenie dokumentu