Obwieszczenie Starosty Ośiwęcimskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 6 września 2013 r., (uzupełnionego w dniu 9 października 2013 r., zgodnie z wezwaniem z dnia 3 października 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez  Pana Rafała Birtus reprezentującego Firmę SKO-BUD z siedzibą w Krakowie przy ul. Chłopskiej 5 – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.189.2013 z dnia 19 lipca 2013 r.).

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem):
jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb Dwory I – 1615/17, 1615/18 (1615/16), 2666, 1626/20, 1642/4, 2254/8, 1652/15, 1659/15, 1662/12, 1669/14, 1676/8, 2251/6, 1679/18, 1679/19, 1689/28, 1689/30, 1692/15, 1692/16, 1692/18, 1701/12, 1701/13, 1704/14, 1711/22, 2250/4, 1711/24, 1714/9, 1719/8, 2247/4, 1722/12, 1727/17, 1730/7, 1736/6, 2246/4, 1739/15, 1746/12, 1746/14, 1749/8, 2243/9, 1756/19, 1756/21, 1759/4, 2242/7, 1766/16, 1776/11, 2239/7, 1791/9, 1804/4, 2238/7, 1806/13, 1812/11, 1821/13, 1829/40, 1829/38, 1829/42, 1829/44, 1833/16, 2235/6, 1833/18, 1850/15, 1850/17, 1849/16, 1849/14, 1851/7, 1871/10, 1871/8, 2234/4, 2614/1, 2613/4, 2618/4, 2625/4,
jednostka ewidencyjna: Oświęcim – miasto; obręb Monowice – 717/1, 713/6, 705/2, 681/2, 673/4 (673/3), 670/4 (670/3), 668/4 (668/3), 664/8, 664/10, 662/4, 659/8, 658/4 (658/3), 657/12 (657/6), 659/4, 658/2, 657/5,
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Dwory I – 2652/2; obręb Monowice – 1777.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB. 6747.9.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-10-14 07:29:56
    Utworzenie dokumentu