Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2013-10-14

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687),

Starosta Oświęcimski zawiadamia, że 09.10.2013 r. wydane zostało postanowienie znak: WAB.7330-1/10/K o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej zarówno w decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 1/10/K z dnia 01.03.2010 r. znak: WAB.7330-1/10/K  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie chodnika dla pieszych w ciągu ul. Wszystkich Świętych w Kętach, jak i w postanowieniu Starosty Oświęcimskiego z dnia 27.12.2010 r. znak: WAB.7330-1/10/K – prostującym oczywiste omyłki pisarskie powstałe w sentencji ww. decyzji.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu – Referat Zamiejscowy Wydziału Architektury i Budownictwa w Kętach, przy ul. Kilińskiego 1.
Na ww. postanowienie stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego, w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.