Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  

 
Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia o wydaniu w dniu  23 września 2013 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn.  „Budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2  i KD3 w Oświęcimiu”, na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.) złożony przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.).
Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasach podano numery działek ulegających podziałowi, przed nawiasem podano numery działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję):
obręb Stare Stawy – 343/13, 343/27, 346/19, 346/20, 346/38 (346/25), 346/40 (346/26), 351/28, 351/31, 351/34, 351/38, 352/21 (352/3), 358/16 (358/9), 358/19 (358/15), 468/8 (486/7),
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129, 289/130, 346/15, 351/20, 351/24, 351/26, 351/40, 351/41, 351/47, 352/6, 359/6.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które pozostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym w/w decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
· zezwolenia na wykonanie obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tego obowiązku,
· wymagań dotyczących nadzoru na budowie.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
· doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji,
· w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna,
wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

WAB.6747.2.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-09-26 07:54:19
    Utworzenie dokumentu