Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2013.687 j.t. ) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z. 2013 poz. 267 )

 STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, o wydaniu w dniu 30.08.2013r. decyzji Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.7.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Oświęcimskiej” w Chełmku. Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Chełmek w Chełmku w powiecie oświęcimskim w województwie małopolskim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)
- jednostka ewidencyjna Chełmek – miasto, obręb ew. Chełmek:
2032/5 (2032/4), 2032/3, 1735/11, 1735/22 (1735/21), 2033/3, 1734/1, 2033/7 (2033/5), 2510/3, 1734/5 (1734/4)

a) obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie
w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości w nawiasie podano numer działki przed podziałem ):
- 1735/23 (1735/21) (obowiązek przebudowy sieci wodociągowej oraz przyłącza    energetycznego)
- 2032/6 (2032/4) (obowiązek przebudowy przyłącza energetycznego)
      - jednostka ewidencyjna Chełmek – miasto, obręb ew. Chełmek: 

b) obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:

2509, 2034/4 (obowiązek przebudowy drogi publicznej, gminnej, ul. Sadowej)
- jednostka ewidencyjna Chełmek – miasto, obręb ew. Chełmek.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące: określenia linii rozgraniczających teren inwestycji, oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, zatwierdzenia podziału nieruchomości, zatwierdzenia projektu budowlanego,  ustalenia obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz dróg innej kategorii, wymagań dotyczących nadzoru na budowie, nadania rygoru natychmiastowej wykonalności ww. decyzji i in.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji, 2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo 3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna,
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,      32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy:  WAB. 6747.5.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-09-09 07:33:20
    Utworzenie dokumentu