Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o podjęciu postępostępowania i ponownym zawiadomieniu stron w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E  
 

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 687), w związku z art. 10 § 1, art. 49, 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia:
1) o wydaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2013 o podjęciu  na wniosek Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2  i KD3 w Oświęcimiu”,
2) że Starosta Oświęcimski w dniu  27 sierpnia 2013 r. ponownie zawiadomił strony o prowadzonym postępowaniu administracyjnym, na wniosek  Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.), w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2  i KD3 w Oświęcimiu”.
Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasach podano numery działek ulegających podziałowi, przed nawiasem podano numery działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję):
obręb Stare Stawy – 343/13, 343/27, 346/19, 346/20, 346/38 (346/25), 346/40 (346/26), 351/28, 351/31, 351/34, 351/38, 352/21 (352/3), 358/16 (358/9), 358/19 (358/15), 468/8 (486/7),
b) obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129, 289/130, 346/15, 351/20, 351/24, 351/26, 351/40, 351/41, 351/47, 352/6, 359/6.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Zgodnie z art. 101§3 w związku z art. 141§1 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WAB.6747.2.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-09-02 07:45:58
    Utworzenie dokumentu