Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 10 lipca 2013 r. decyzji  Starosty Oświęcimskiego Nr 4/13,  znak: WAB.6747.1.2013, udzielającej Burmistrzowi Zatora z siedzibą w Zatorze przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, działającego przez pełnomocnika Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej  p.n.: „budowa drogi gminnej w Palczowicach wraz z odwodnieniem”.

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687) przekazane zostało w dniu 23 sierpnia 2013 r. do Wojewody Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22,  31-156 Kraków.

Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego i Urzędu Miasta Zator oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zator  i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 WAB.6747.1.2013 

Zmiany dokumentu

  • 2013-08-29 07:22:03
    Utworzenie dokumentu