Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U.2013.687 j.t. ) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z. 2013 poz. 267),

 STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, o umorzeniu na wniosek strony, na której żądane postępowanie zostało wszczęte tj. Burmistrza Zatora, Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 32 – 640 Zator, postępowania w sprawie wydania decyzji orzekającej o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Adama Mickiewicza w Zatorze w zakresie budowy odcinka jezdni wraz z poszerzeniem istniejącej, budowy bezpiecznika, chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, budowy kanalizacji deszczowej, budowy odcinka sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenia sieci teletechnicznej”, lokalizacja inwestycji na działkach o numerze ew. 250/6, 250/3, 311/7, 311/8 (311/5), 349/1, 285/3, 285/6 (285/4), 256/6 (256/1), 249/5 (249/3), 349/3, 349/2, 285/7 (285/4), 280, 256/7 (256/1), 250/5, 249/4, 255, 257, 258, 249/6 (249/3), 279, 282/1, 278/1, 283.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.

Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Znak sprawy:  WAB. 6747.5.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-08-26 07:24:59
    Utworzenie dokumentu