Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złozeniu wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami)  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w dniu 18 lipca 2013 r. został złożony przez Burmistrza Zatora z siedzibą w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 wniosek o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Adama Mickiewicza w Zatorze w zakresie budowy odcinka jezdni wraz z poszerzeniem istniejącej, budowy bezpiecznika, chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, budowy kanalizacji deszczowej, budowy odcinka sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenia sieci teletechnicznej” oraz wycofanie wniosku w przedmiotowej sprawie.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami).
Pismem z dnia 18 lipca 2013 r. Burmistrz Zatora wniósł o wycofanie wniosku i umorzenie postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.
Dyspozycja art. 105 § 1 kpa daje organowi administracji architektoniczno-budowlanej możliwość umorzenia postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe oraz jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym.
W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do w/w wniosku o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Brak odpowiedzi w określonym powyżej terminie uważany będzie jako brak sprzeciwu.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
WAB. 6747.5.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-30 09:01:17
    Utworzenie dokumentu