Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE


Na podstawie  art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 19.06.2013 r. decyzji  Starosty Oświęcimskiego Nr 2/13,  znak: WAB.6747.6.2012, udzielającej Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 12  - działającemu przez pełnomocnika Pana Andrzeja Huczek, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej  p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K-ul. Bugajska w Zatorze w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni”.

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) przekazane zostało w dniu 24.07.2013 r. do Wojewody  Małopolskiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego i Urzędu Miasta Zator oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zator  i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WAB.6747.6.2012

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-30 07:08:55
    Utworzenie dokumentu