Obwieszczenie Starosty Oświecimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z. 2013 poz. 267)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ul. Oświęcimskiej”  w Chełmku na wniosek z dnia 12.07.2013 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą przy ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków (na podstawie porozumienia z dnia 19.04.2013r. w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogą powiatową nr 1900 K na odcinku o długości ok. 100 mb w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych) działającego przez pełnomocnika Panią Barbarę Śliwka – PROMOST – WISŁA Sp. z o.o., 43 – 460 Wisła, ul. Radosna 8a.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Chełmek w Chełmku na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem) 
- jednostka ewidencyjna Chełmek – miasto, obręb ew. Chełmek:
2032/5 (2032/4), 2032/3, 1735/11, 1735/22 (1735/21), 2033/3, 1734/1, 2033/7 (2033/5),      2510/3, 1734/5 (1734/4), 2032/5 (2032/4)

b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, obowiązek przebudowy dróg innych kategorii i wykonania innych obowiązków (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości w nawiasie podano numer działki przed podziałem ) obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
 - jednostka ewidencyjna Chełmek – miasto, obręb ew. Chełmek: 
   2034/4, 2509, 1735/23 (1735/21), 2032/6 (2032/4)

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,      32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7,30-15,30, wtorek w godz. 7,30-17,00, piątek w godz. 7,30-14,00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy:  WAB. 6747.7.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-26 13:30:35
    Utworzenie dokumentu