Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49, art. 10 § 1  i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2013 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez  Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu  Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.).

Strony postępowania mogą zapoznać się z  treścią w/w postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125 I piętro w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od  dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WAB. 6747.2.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-25 07:38:36
    Utworzenie dokumentu