Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  
 

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49, 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).


STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia:
1) o wydaniu w dniu  09.07.2013 r. postanowienia o podjęciu na żądanie strony Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, zawieszonego postępowania administracyjnego – ponieważ ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.
2) o wydaniu w dniu  10.07.2013 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Palczowicach wraz z odwodnieniem” na wniosek z dnia 25.02.2013r. złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator w Zatorze na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działkę przeznaczoną pod przedmiotową inwestycję):
Zator – obszar wiejski, Obręb Palczowice – działki nr  37/1 (37/4, 37/5); 389 (389/1, 389/2); 34/6 (34/12, 34/13); 328 (w całości pod inwestycję drogową).
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które pozostają z mocy prawa własnością  Gminy Zator, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Zgodnie z art. 101§3 w związku z art. 141§1 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia – dotyczy inwestora oraz od doręczenia niniejszego zawiadomienia – dotyczy stron postępowania.

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zatorze (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej  Urzędu Gminy Zator oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.


WAB.6747.1.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-18 07:30:28
    Edycja dokumentu
  • 2013-07-12 07:44:09
    Utworzenie dokumentu