Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami)  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2013 r. został złożony przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.), wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2  i KD3 w Oświęcimiu”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania w/w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami).
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem z dnia 13 czerwca 2013 r. o symbolu WAB.6747.2.2013 wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości wskazanych w projekcie budowlanym, w terminie do dnia 4 lipca 2013 r. Pismem z dnia 4 lipca 2013 r. Pan Piotr Nowak reprezentujący inwestora wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego ze względu na brak możliwości spełnienia w wyznaczonym terminie, wymogów określonych w w/w postanowieniu.

Zgodnie z art. 98 § 1 kpa stanowi, iż organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do w/w wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
WAB. 6747.2.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-09 07:41:00
    Utworzenie dokumentu