Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.), w związku z art. 10 § 1, art. 49, 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wydaniu w dniu 04.07.2013 r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 03.04.2013 r. złożony przez. Panią Marię Krzyżowska prowadzącą działalność gospodarczą pn. HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska – działającą w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2.

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:

a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numer działki powstałej po podziale przeznaczonej pod przedmiotową inwestycję): jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto, obręb Oświęcim 1526/45 (1526/70), 1526/44 (1526/68), 1590/50 (1590/115), 1590/61 (1590/121), 1590/52 (1590/117), 1590/53 ( 1590/119),1590/35 ( 1590/107), 1590/92 (1590/131), 1590/37 (1590/109), 2880/2 (2880/5), 2880/3 (2880/7), 1552/5 ( 1552/19), 1583 (1583/2), 1590/32 (1590/105), 1590/67 (1590/123), 1590/68 (1590/125), 1590/30 (1590/103), 1590/40 (1590/111), 1590/41 (1590/113), 1590/70 (1590/127), 1590/71 (1590/129), 1590/27 (1590/101), 1590/26 (1590/99), 1590/25 (1590/97), 1590/33 (1590/133), 1526/46, 1552/14,

b) w wyznaczonym terenie, na którym ustala się obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu (niżej wymienione działki ewidencyjne lub ich części): jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto, obręb Oświęcim 1552/15, 1552/3, 1552/6, 1584/3, 1590/45;

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które pozostają z mocy prawa własnością  Gminy Miasto Oświęcim, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
· zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim: poniedziałek – czwartek:
7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim(właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej  Urzędu Miasta Oświęcim oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę,
a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

WAB.6747.3.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-07-09 07:33:31
    Utworzenie dokumentu