Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z. 2013 poz. 267)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Adama Mickiewicza w Zatorze w zakresie budowy odcinka jezdni wraz z poszerzeniem istniejącej, budowy bezpiecznika, chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, budowy kanalizacji deszczowej, budowy odcinka sieci elektroenergetycznej, przebudowy sieci elektroenergetycznej, zabezpieczenia sieci teletechnicznej” na wniosek z dnia 07.06.2013 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  przez Pana Mateusza Fujak - CE Project Group Sp. z o.o., Al. Płk. Beliny – Prażmowskiego 12, 31 – 514 Kraków działającego w imieniu Burmistrza Zatora.

Inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Zator w Zatorze na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę,  w nawiasie podano numer działki przed podziałem ) 
- jednostka ewidencyjna Zator - miasto, obręb Nr 0004:
250/6, 250/3, 311/7, 311/8 (311/5), 349/1, 285/3, 285/6 (285/4), 256/6 (256/1), 249/5 (249/3)
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu, obowiązek przebudowy dróg innych kategorii i wykonania innych obowiązków ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę,
w nawiasie podano numer działki przed podziałem )  obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
 - jednostka ewidencyjna Zator - miasto, obręb Nr 0004:
349/3, 349/2, 285/7 (285/4), 280, 256/7 (256/1), 250/5, 249/4, 255, 257, 258, 249/6 (249/3), 279, 282/1, 278/1, 283.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,      32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7,30-15,30, wtorek w godz. 7,30-17,00, piątek w godz. 7,30-14,00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Znak sprawy:  WAB. 6747.5.2013

 

Zmiany dokumentu