Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  
 
 Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49, 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia:
1) o wydaniu w dniu  18.06.2013r. postanowienia o podjęciu na żądanie strony Pana Andrzeja Huczek – działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, zawieszonego postępowania administracyjnego – ponieważ ustąpiła przyczyna uzasadniająca zawieszenie postępowania.
2) o wydaniu w dniu  19.06.2013r. decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K – ul. Bugajska w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni” na wniosek z dnia 03.09.2012r. złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Andrzeja Huczek – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12 – działającego w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator w Zatorze na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycję)
Zator – miasto, Obręb 0006 – działki nr 100/22, 160 (160/1, 160/2),
Zator – miasto, Obręb 0007 – działka nr 3,
Zator – miasto, Obręb 0009 – działki nr 1/2, 3/2 (3/3, 3/4), 21 ( 21/1, 21/2), 23/1 (23/7, 23/8), 23/3 (23/9, 23/10), 55 (55/1, 55/2), 56 (56/1, 56/2), 69,
Zator miasto , Obręb 0010 – działka nr 1.
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek przebudowy dróg innych kategorii oraz przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, a także określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji powyższych obowiązków, tj:
• obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:
Zator – obszar wiejski, Obręb Łowiczki – działki nr 2533/5, 2533/6, 3268/5, 3293/5,
Zator – obszar miejski, Obręb 0006 – działki nr 100/4, 113, 114, 115, 116/2, 116/3, 172/3, 221/1, 153, 227, 220, 221/6, 222, 225, 230, 226,
Zator – obszar miejski, Obręb 0009 – działki nr 6/1, 7, 55 (55/2), 56 (56/2), 29,
Zator – obszar miejski, Obręb 0010 – działka nr 2
• obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach:
Zator – obszar miejski, Obręb 0006 – działki nr 126,
Zator – obszar miejski, Obręb 0007 – działka nr 24,
Zator – obszar miejski, Obręb 0009 – działki nr 1/3, 2/1, 4, 22,
(numery działek zaznaczone tłustym drukiem są działkami objętymi projektem podziału)

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
• określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
• oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które pozostają z mocy prawa własnością  Powiatu Oświęcimskiego, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
• zatwierdzenia podziału nieruchomości,
• zatwierdzenia projektu budowlanego, 
• zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.
Zgodnie z art. 101§3 w związku z art. 141§1 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego zażalenie nie przysługuje.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Zatorze (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej  Urzędu Gminy Zator oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

WAB.6747.6.2012


 

Zmiany dokumentu