Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Iwona Siuta 2013-07-15

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 267)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w dniu 13.06.2013 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.2.2013 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 04.07.2013 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełniony w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.)

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasach podano numery działek ulegających podziałowi, przed nawiasem podano numery działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję): jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 343/13, 343/27, 346/19, 346/20, 346/38 (346/25), 346/40 (346/26), 351/28, 351/31, 351/34, 351/38, 352/21 (352/3), 358/16 (358/9), 358/19 (358/15), 468/8 (486/7),
b) obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129, 289/130, 346/15, 351/20, 351/24, 351/26, 351/40, 351/41, 351/47, 352/6, 359/6,
c) obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: WAB.6747.2.2013