Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Anna Wutke 2013-05-23

OBWIESZCZENIE  

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 21.05.2013 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak: WAB.6747.1.2013 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej w Palczowicach wraz z odwodnieniem” na wniosek z dnia 22.04.2013r. złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim – działającego w imieniu Burmistrza Zatora, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, piątek: 7.30-14.00.

Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    

WAB.6747.1.2013      /Starosta Oświęcimski/