Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

     Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi zmianami)  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 18 marca 2013 r. (uzupełnionego w dniu 6 maja 2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 8 kwietnia 2013 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez  Pana Piotra Nowak reprezentującego Firmę EKKOM Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8i – działającego w imieniu  Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (upoważnienie
Nr 0052.126.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r.).

Inwestycja będzie  realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – w nawiasach podano numery działek ulegających podziałowi, przed nawiasem podano numery działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję):
jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 343/13, 343/27, 346/19, 346/20, 346/38 (346/25), 346/40 (346/26), 351/28, 351/31, 351/34, 351/38, 352/21 (352/3), 358/16 (358/9), 358/19 (358/15), 468/8 (486/7),
b) obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129, 289/130, 346/15, 351/20, 351/24, 351/26, 351/40, 351/41, 351/47, 352/6, 359/6,
c) obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: jednostka ewidencyjna Oświęcim – miasto, obręb Stare Stawy – 289/122, 289/129.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty  Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się,
że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tutejszy organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się
za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 
WAB. 6747.2.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-05-13 08:12:23
    Utworzenie dokumentu