Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rzezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z. 2013 poz. 267),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 03.04.2013 r. (uzupełnionego w dniu 30.04.2013 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 22.04.2013 r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez P. Marię Krzyżowska prowadzącą działalność gospodarczą pn. HOREB Pracownia Projektów Drogowych Maria Krzyżowska –działającą w imieniu Prezydenta Miasta Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2 (pełnomocnictwo z dnia 16 sierpnia 2012r. znak: IM.7013.36.2012.PO).

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Miasto Oświęcim na niżej wymienionej działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji w liniach rozgraniczających teren inwestycji (przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numer działki powstałej po podziale przeznaczonej pod przedmiotową inwestycję).
Jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto, Obręb Oświęcim 1526/45 (1526/70), 1526/44 (1526/68), 1590/50 (1590/115), 1590/61 (1590/121), 1590/52 (1590/117), 1590/53 ( 1590/119),1590/35 ( 1590/107), 1590/92 (1590/131), 1590/37 (1590/109), 2880/2 (2880/5), 2880/3 (2880/7), 1552/5 ( 1552/19), 1583 (1583/2), 1590/32 (1590/105), 1590/67 (1590/123), 1590/68 (1590/125), 1590/30 (1590/103), 1590/40 (1590/111), 1590/41 (1590/113), 1590/70 (1590/127), 1590/71 (1590/129), 1590/27 (1590/101), 1590/26 (1590/99), 1590/25 (1590/97), 1590/33 (1590/133), 1526/46, 1552/14,
· obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych, lub ich częściach o numerach: Jednostka ewidencyjna Oświęcim-miasto, Obręb Oświęcim 1552/15, 1552/3, 1552/6, 1584/3, 1590/45.
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10,      32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Znak sprawy:  WAB. 6747.3.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-05-13 08:08:26
    Utworzenie dokumentu