Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o złożeniu wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE 


 Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013.267)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 22.04.2013 r. został złożony przez Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim – pełnomocnika Burmistrza Zatora, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator., wniosek  o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w Palczowicach wraz z odwodnieniem”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.).
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, postanowieniem znak: WAB.6747.1.2013 z dnia 25.03.2013r.  wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zmn.), nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości wskazanych w projekcie budowlanym, w terminie do dnia 22.04.2013r.. Pismem z dnia 22.04.2013 r., pełnomocnik inwestora wniósł o zawieszenie postępowania administracyjnego ze względu na brak możliwości spełnienia w wyznaczonym terminie, wymogów określonych w ww. postanowieniu.
Zgodnie z art. 98  § 1 k.p.a. stanowi, iż organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
W świetle powyższego strony postępowania mają możliwość złożenia sprzeciwu do ww. wniosku o zawieszenie postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


      /Starosta Oświęcimski/
    


WAB.6747.1.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-04-26 07:28:03
    Utworzenie dokumentu