Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji Nr 1/13K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 267) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że 10.04.2013r. została wydana decyzja Nr 1/13/K znak: WAB.6747.6.2012.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej klasy L, nr 1827K, ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do istniejącej obwodnicy (od km 0+012.58 do km 0+675.67)” w tym: poszerzenie jezdni do szerokości 6.00m na całej długości odcinka rozbudowywanej drogi, budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika lewostronnego na całym odcinku drogi (zgodnie z kilometrażem) o szerokości 2.00m z lokalnymi zawężeniami do szerokości 1.25m oraz 1,80m, budowa opaski drogi prawostronnej (zgodnie z kilometrażem) o szerokości 0.50m, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych, przebudowa infrastruktury energetycznej, przebudowa infrastruktury teletechnicznej, na rzecz: Burmistrza Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7, działającego jako zarządca drogi powiatowej na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu w Oświęcimiu z dnia 03.12.2012r. Nr IG.031.2.2012.AM.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
jednostka ewidencyjna 121304_4 – Kęty miasto, obręb 004 – Kęty Nowe Miasto: 2386/17, 2386/16 (2386/19), 2400/1, 2400/11, 2400/3, 2400/5, 2400/8, 2408 (2408/1), 2410/1 (2410/3), 2412 (2412/1), 2413 (2413/1), 2423 (2423/1), 2424/1, 2426 (2426/1), 2427/7 (2427/12), 2427/9 (2427/14), 2427/5 (2427/16), 2430/1 (2430/6), 2434/1, 2435/2 (2435/3), 2436 (2436/1), 2437/2 (2437/3), 2439/3, 2439/2 (2439/10), 2439/8, 2440 (2440/1), 2441 (2441/1), 2442/1 (2442/4), 2443/7, 2444 (2444/1), 2446 (2446/1), 2447/8 (2447/19), 2447/9 (2447/21), 2531/3, 2532/11 (2532/18), 2532/1 (2532/16), 2534/4 (2534/5), 2535/3 (2535/7), 2535/4 (2535/9), 2540/15 (2540/22), 2540/13 (2540/24), 2540/19 (2540/26), 2543/3 (2543/9), 2544/6 (2544/11), 2544/5 (2544/9), 2545/1 (2545/5), 2546/2 (2546/3), 2547 (2547/1), 2548 (2548/1), 2549 (2549/1), 2561/4 (2561/5), 2562 (2562/1), 2563 (2563/1), 2565 (2565/1), 2567 (2567/1), 2568 (2568/1), 2569/7 (2569/9), 2570/2 (2570/3), 2572 (2572/1), 2577 (2577/1), 2580/5 (2580/8), 2586/1 (2586/4), 2586/2 (2586/6), 2587/1, 2587/2 (2587/3), 2600/2 (2600/3), 2601/3, 2601/2 (2601/4),
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – w nawiasie podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości i będzie przeznaczona pod drogę, natomiast przed nawiasem podano numer działki przed podziałem),
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna 121304_4 – Kęty miasto, obręb 004 – Kęty Nowe Miasto: 2387, 2391, 2404, 2406, 2408/2 (2408), 2410/4 (2410/1), 2412/2 (2412), 2413/2 (2413), 2424/4, 2426/2 (2426), 2427/17 (2427/5), 2430/2, 2430/7 (2430/1), 2435/4 (2435/2), 2443/1, 2443/2 2443/6, 2444/2 (2444) 2446/2 (2446), 2447/20 (2447/8), 2561/6 (2561/4), 2534/6 (2534/4), 2540/25 (2540/13), 2546/4 (2546/2), 2547/2 (2547), 2562/2 (2562), 2563/2 (2563) 2565/2 (2565), 2567/2 (2567), 2568/2 (2568), 2569/10 (2569/7), 2570/4 (2570/2), 2572/2 (2572), 2577/2 (2577), 2580/9 (2580/5), 2600/4 (2600/2), 2601/5 (2601/2), 2602/1, 2602/2, 2414, 2423/2 (2423), 2434/4, 2440/2 (2440), 2443/6,  2447/22 (2447/9), 2447/6, 2447/7, 2535/10 (2535/4), 2535/8 (2535/3), 2544/12 (2544/6), 2545/6 (2545/1), 2586/5 (2586/1)
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem).
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym
w szczególności dotyczące:
o określenia linii rozgraniczających teren inwestycji, o oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się własnością  Powiatu Oświęcimskiego z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna, o zatwierdzenia podziału nieruchomości, o zatwierdzenia projektu budowlanego, o nałożenia na inwestora: Burmistrza Gminy Kęty, obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu, o zezwolenia na wykonanie ww. obowiązku i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków, o określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.
o nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Powiatu Oświęcimskiego z dniem, w którym decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością Powiatu Oświęcimskiego).  
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy Wydziału Architektury i Budownictwa ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, pokój nr 4, w poniedziałki, środy czwartki  w godz. 7. 30  – 15. 30,  we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy Wydziału Architektury i Budownictwa na adres: ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu , a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.

Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

        /Starosta Oświęcimski/
Znak sprawy: WAB.6747.6.2012.K

Zmiany dokumentu

  • 2013-04-19 07:58:29
    Utworzenie dokumentu