Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.267)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

Zawiadamia, że w dniu 25.03.2013 r. zostało wydane postanowienie o symbolu WAB.6747.1.2013 o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 22.04.2013 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm. )  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w Palczowicach wraz z odwodnieniem” na wniosek z dnia 25.02.2013r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez P. Dariusz Obstarczyk – Firma Projektowa KONSPRO, ul. Ceglana 3, 32-600 Oświęcim - pełnomocnika Burmistrza Zatora, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator.
Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Zator na niżej wymienionej działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działkę przeznaczoną pod przedmiotową inwestycję)
Zator – obszar wiejski, Obręb Palczowice – działki nr  37/1 (37/4, 37/5); 389 (389/1, 389/2); 34/6 (34/12, 34/13); 328 (w całości pod inwestycję drogową).
Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

          
         /Starosta Oświęcimski/


Znak sprawy:  WAB. 6747.1.2013

Zmiany dokumentu

  • 2013-03-29 08:03:47
    Utworzenie dokumentu