Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Oświęcimiu przy ul. Kościuszki 7 i Solskiego 10

Beata Wziątek 2013-05-13 drukuj

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 11.03.2013 do dnia  11.04.2013r

    Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału w wysokości 4/48 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w Oświęcimiu przy ul. Kościuszki 7 i Solskiego 10, będącej własnością Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 4/48 części w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonym w Oświęcimiu przy ul. Kościuszki 7 i Solskiego 10, składającej się z działek 2368 o powierzchni 0,0215 ha  oraz 2559 o powierzchni 0,0751 ha, dla których prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00000630/9.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – jednostka UM – cele usługowo – mieszkaniowe, przy czym przeznaczenie usługowe jest przeznaczeniem podstawowym a mieszkaniowe – uzupełniającym, przez co należy rozumieć przeznaczenie  co najmniej 80% powierzchni parteru budynków na cele usług. Ponadto nieruchomość położona jest w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i zamieszczona jest w ewidencji budynków zabytkowych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, co oznacza iż przebudowa, rozbudowa, nadbudowa lub wyburzenie obiektu historycznego wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Opis budynków :  powierzchnia użytkowa 1230,96 m2 , 2 klatki oraz oficyna, na parterze lokale użytkowe ; 6 lokali użytkowych oraz 2 pomieszczenia użytkowe i jedno sanitarne w oficynie, na 1 piętrze – 7 lokali mieszkalnych oraz 4 pomieszczenia w oficynie, na drugim piętrze – 6 lokali mieszkalnych, lokale wyposażone są w instalacje : wodną, elektryczną oraz kanalizacyjną
Opis stanu technicznego budynków : stan techniczny przeciętny, konieczne prace konserwatorsko – malarskie, konieczna jest wymiana okładzin, podłóg, części stolarki okiennej i drzwiowej.
Opis konstrukcji :
-    ul. Kościuszki 7 – budynek podpiwniczony, ściany i fundamenty z kamienia i cegły pełnej, ścianki działowe i posadzki w piwnicach zawilgocone, drzwi do piwnic oraz ścianki działowe zniszczone, ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej, spękane i zawilgocone w wyniku przecieku z dachu, elewacja – tynki cementowo – wapienne, od strony podwórka całkowicie zniszczona, balkony – konstrukcja żelbetowa monolityczna, balustrady stalowe, strop – konstrukcja drewniana  i murowana z cegły pełnej, zawilgocenia oraz skorodowane belki stalowe w stropie nad piwnicą, stolarka okienna – drewniana i PCV, stolarka drzwiowa części wspólnych – stalowa i drewniana, dach – konstrukcja drewniana w stanie technicznym złym, pokrycie dachu – papa na lepiku, liczne przecieki oraz pęknięcia
-    ul. Solskiego 10 - budynek podpiwniczony, ściany i fundamenty z kamienia i cegły pełnej, ścianki działowe i posadzki w piwnicach zawilgocone, drzwi do piwnic oraz ścianki działowe zniszczone, ściany konstrukcyjne murowane z cegły pełnej, spękane i zawilgocone w wyniku przecieku z dachu, elewacja – tynki cementowo – wapienne, od strony podwórka całkowicie zniszczona, balkony – konstrukcja żelbetowa monolityczna, balustrady stalowe, strop – konstrukcja drewniana  i murowana z cegły pełnej, zawilgocenia oraz skorodowane belki stalowe w stropie nad piwnicą, stolarka okienna – drewniana, stolarka drzwiowa części wspólnych – stalowa i drewniana, dach – konstrukcja drewniana w stanie technicznym złym, pokrycie dachu – dachówka na łatach drewnianych
-    oficyna – budynek dwukondygnacyjny, murowany z cegły, ściany – murowane z cegły, dach – jednospadowy, konstrukcji drewnianej, kryty papą, stolarka okienna i drzwiowa uszkodzona, liczne ubytki tynku, stan techniczny – pogorszony, nadaje się do rozbiórki.

Obciążenia :
-    ujawnione w dziale III księgi wieczystej  KR1E/00000630/9 – wszczęcie egzekucji z 22/48 udziału w nieruchomości i wezwanie do zapłaty długu na wniosek wierzyciela Mariusza Hrabia i Elżbiety Hrabia należącego do Kacpra Wojciecha Warykiewicza oraz przyłączenie do prowadzonej egzekucji z 22/48 udziału w nieruchomości i wezwanie do zapłaty na wniosek wierzyciela Agnieszki Hrabia
-    ujawnione w dziale IV księgi wieczystej  KR1E/00000630/9 – hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Skarbu Państwa w kwocie :  1,18 zł na udziale 3/40 cz. Idy Hermele, w kwotach : 3,25 zł, 4,33 zł z kosztami 0,1 zł, 0,20 zł, 1,69 zł, 4,12 zł, 8,32 zł, 0,14 zł, 0,25 zł, 0,23 zł, hipoteki przymusowe zwykłe na rzecz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z siedzibą w Oświęcimiu w kwotach : 15,84 zł, 0,15 zł, 0,53 zł, 4,21 zł,  0,42 zł, 0,04 zł, w kwotach : 0,03 zł, 1,03 zł, 1,60 zł, 2,66 zł , 1,03 zł, 0,83 zł, 67,80 zł na udziale 14/48 cz. nieruchomości Marguli Birnbaum, w kwotach: 2,22 zł,0,51 zł, 0,04 zł, 2,80 zł, 0,22 zł, 1,29 zł, 0,15 zł, 0,16 zł na udziale 22/48 cz. nieruchomości Marguli Birnbaum, hipoteka przymusowa zwykła na rzecz Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu w kwocie 1,42 zł, hipoteka przymusowa na rzecz SKOK „WESOŁA” z siedzibą w Mysłowicach w kwocie 3.110.701,61 zł.
Zobowiązania : brak

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2013 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23, o godzinie 1200

Cena wywoławcza netto : 70.000,00 zł
Wadium : 7.000,00 zł
Postąpienie netto : nie mniej niż 1% , tj. 700,00 zł

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT zgodnie z art. 29 ust. 5 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (t.jedn. - Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054).
Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 12.04.2013r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1
32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach urzędowania, przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach. Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzenia przetargów. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia.
Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2005r Nr 169 poz. 1418 z późn.zm.), zwalania się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
1.    wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność,
2.    opłacenia kosztów umowy notarialnej,
3.    korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po zatwierdzeniu przez Starostę Oświęcimskiego protokołu z postępowania przetargowego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego. Z przyczyn uzasadnionych Starosta Oświęcimski zastrzega sobie prawo odwołania wyniku przetargu w każdym czasie oraz prawo do zamiany treści ogłoszenia,  o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej jak też prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23 w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr (0-prefiks-33) 844-97-48

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe