Ogłoszenie o III rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139

Beata Wziątek 2013-04-03 drukuj


OGŁOSZENIE O TRZECICH ROKOWANIACH
po drugich rokowaniach  zakończonych wynikiem negatywnym


TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 08.02.2013r do dnia 08.03.2013r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza trzecie rokowania po pierwszych rokowaniach  zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego do pgr 2656/63 o powierzchni 0,1172 ha (obręb Dwory I) oraz własność budynku.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 17 stycznia 2012r. Zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 15 marca 2012r. Zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

Pierwsze rokowania zostały przeprowadzone w dniu 16 lipca 2012r. Zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił zaliczki.

Drugie rokowania zostały przeprowadzone w dniu 22 listopada 2012r. Zakończyły się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił zaliczki.

Przedmiot rokowań:

Nieruchomość położona w Oświęcimiu przy ulicy Dąbrowskiego 139, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego do pgr 2656/63 o powierzchni 0,1172 ha (obręb Dwory I) oraz własność budynku jednokondygnacyjnego, stanowiącego zachodnie skrzydło obiektu o kształcie litery U.  Budynek wykorzystywany był jako budynek mieszkalny wielorodzinny socjalny. Aktualnie budynek jest nieużytkowany za wyjątkiem jednego pomieszczenia wynajmowanego przez PEC Oświęcim.
Pgr 2656/63 zabudowana budynkiem stanowiącym skrzydło zachodnie obiektu w kształcie litery U. Powierzchnia użytkowa budynku – 484,31 m2, w tym powierzchnia garażu 25,16 m2. Niezabudowana część działki w przeważającej części porośnięta jest zielenią nieurządzoną. Działka nie jest ogrodzona. Budynek murowany, jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony – 75,59 m2. Układ ścian konstrukcyjnych – podłużny. Ławy i mury fundamentowe oraz ściany piwnic – ceglane. Strop nad piwnicami żelbetowy. Ściany nośne z cegły pełnej ceramicznej. Ściany działowe z cegły dziurawki. Strop nad parterem płyt cementowo – wiórowych suprema. Tynki – cementowo – wapienne. Stolarka drewniana. Dach wielopołaciowy, konstrukcji drewnianej, kryty papą na lepiku. Rynny z blachy stalowej. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i CO.  Fundamenty bez izolacji przeciwwilgociowej. Ściany spękane, tynki zawilgocone i zagrzybione. Pokrycie dachowe nieszczelne. Stolarka zwichrowana i spróchniała. Budynek w złym stanie technicznym.

Powiat Oświęcimski posiada decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu z dnia 7 listopada 2011r. znak: PINB.7356-17/09/WH zmieniającą decyzję z dnia 3 lipca 2009r. znak j.w. nakazującą usunięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. stwierdzonych nieprawidłowości w budynku poprzez wykonanie następujących robót budowlanych:
1.    wymiana posadzek w miejscach gdzie jest słaba, wilgotna i spękana, w razie konieczności wykonanie płyty betonowej w celu stworzenia przepony,
2.    wymiana drzwi wejściowych do piwnicy,
3.    osuszenie, odgrzybienie i zabezpieczenie przed wilgocią fundamentów i ścian piwnic,
4.    wykonanie opaski betonowej wokół budynku z przeciwspadkiem,
5.    usunięcie korozji w stropie nad piwnicą, zabezpieczenie widocznego zbrojenia, ewentualnie wzmocnienie stropu,
6.    likwidacja istniejących schodów do piwnicy i balustrady, a następnie wykonanie nowych zgodnie z warunkami technicznymi,
7.    wykonanie nowego podestu przed wejściem do budynku,
8.    wymiana drzwi wejściowych na zgodne z warunkami technicznymi,
9.    skucie zagrzybionych tynków i wykonanie nowych,
10.    osuszenie, odgrzybienie i zabezpieczenie przed wilgocią ścian,
11.    naprawienie pęknięć konstrukcyjnych ścian,
12.    docieplenie ścian zewnętrznych i podłóg,
13.    wymiana pokrycia dachowego oraz skorodowanych dźwigarów,
14.    wykonanie obróbek blacharskich,
15.    wykonanie wyłazu na dach spełniającego warunki techniczne,
16.    wykonanie wentylacji pomieszczeń sanitarnych,
17.    wykonanie wierzchnich warstw posadzki jako niepalnej,
18.    wykonanie nowego systemu odprowadzania wód opadowych z dachu budynku z podłączeniem do kanalizacji miejskiej,
19.    zlikwidowanie krat w oknach,
20.    wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
21.    wykonanie nowej instalacji wodno – kanalizacyjnej,
22.    likwidacja wszystkich elementów stalowych na elewacji pozostałych po zlikwidowanych instalacjach zewnętrznych.

Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr KR1E/00057347/2, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Oświęcimskiego. Budynek stanowi własność Powiatu Oświęcimskiego.

Obciążenia: Część nieruchomości, tj. 10 m2 użytkowana jest przez PEC Oświęcim.

Zobowiązania: brak

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego jednostką strukturalną B5.U – tereny zabudowy usług komercyjnych. Podstawowe przeznaczenie: pod zabudowę usług publicznych, zdrowia i opieki społecznej oraz usług nieuciążliwych, z dopuszczeniem usług mieszkalnictwa zbiorowego i biur, z wykluczeniem usług związanych ze składowaniem i przetwarzaniem odpadów, warsztatów samochodowych i myjni samochodowych oraz usług rozrywki typu dyskoteka, lokal nocny.

Z tytułu prawa użytkowania wieczystego do w/w gruntów ustalona jest opłata roczna w kwocie 286,55 zł.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon nr 33 844 97 48.

Warunki rokowań:

Cena wywoławcza –  68 000,00 zł
Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – 6 800,00 zł
 
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu najpóźniej do dnia 12.03.2013r., tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Zaliczkę przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Dowód wpłaty zaliczki uczestnicy rokowań winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 12.03.2013r do godziny 1600 na Dzienniku Podawczym – pokój nr 12 – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ROKOWANIA – SGG – DĄBROWSKIEGO 139 - nie otwierać przed dniem 18.03.2013r., godz. 1200.”   

Termin rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 18.03.2013r o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach. W I etapie komisja w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań a także ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Wszelkich informacji na temat rokowań udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe