Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Grojcu tzw. Góry Grojeckiej

Beata Wziątek 2013-04-16 drukuj

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 07.02.2013r. do dnia 08.04.2013r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu gmina Oświęcim składającej się z działek nr 653/4, 653/6, 653/8, 671/1, 672, 673/1, 688/1, 689/7, 689/10, 2096/1.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość położona w Grojcu gmina Oświęcim składająca się z działek nr 653/4, 653/6, 653/8, 671/1, 672, 673/1, 688/1, 689/7, 689/10, 2096/1 o łącznej powierzchni 1,9076 ha, stanowiąca własność Powiatu Oświęcimskiego, objęta księgą wieczystą nr KR1E/00020557/9. Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem hali komory zasuw z przylegającymi do niego dwoma zbiornikami wodociągowymi o pojemności 7500 m3 każdy. Powierzchnia zabudowy budynku: 282 m2, powierzchni użytkowa 253,44 m2, kubatura budynku 3 587,60 m3.
Nieruchomość położona jest w gminie Oświęcim, na terenie sołectwa Grojec, w południowej części Grojca, przy drodze Przecznica, na tzw. Górze Grojeckiej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Przecznica, zapewniającej dojazd do drogi przelotowej Oświęcim -  Kęty. Nieruchomość jest zagospodarowana, ogrodzona, zabudowana, uzbrojona, położona jest na terenie płaskim, równym. Nieruchomość posiada kształt nieregularnego wielokąta, zabudowana  zbiornikami wodnymi i komorą zasuw, porośnięta trawą, krzewami i drzewami. Na nieruchomości jest urządzona droga wewnętrzna asfaltowa, plac manewrowy. Nieruchomość powstała w ramach inwestycji pn. „Magistrala wodociągowa KRAK”. 
Budynek wymurowany z cegły, dach płaski spadzisty, pokryty papą, z kominami wentylacyjnymi na dachu. Budynek hali został wykonany w latach 90-tych. Hala jednonawowa zagłębiona w terenie około 4,5 m. Ściany zewnętrzne żelbetowe monolityczne rozwiązane w formie murów oporowych przenoszących opór przyległego gruntu i obsypu ziemnego. Ściana frontowa z bramą wjazdową nie obsypana. Stropodach prefabrykowany – dźwigary strunobetonowe i płyty dachowe panwiowe. Belki podsuwnicowe typowe oparte na wspornikach żelbetonowych wylanych wraz ze ścianami żelbetonowymi. Wewnątrz schody stalowe, którymi można się dostać na drugi poziom, górny rozbieralny z krat stalowych. W budynku były zamontowane niezbędne instalacje przesyłowe, które zostały rozebrane, zdewastowane. Obiekt nie był nigdy używany, ogrzewany, nie podlegał bieżącym remontom, dlatego jego zużycie techniczne jest znaczne (przemarzanie ścian; zdewastowana stolarka drzwiowa; zardzewiałe okna z dużymi ubytkami szkła; kawałki rurociągów wodnych).
Retencyjne zbiorniki wody pitnej: zbiorniki wykonane jako żelbetonowe monolityczne, zagłębione w ziemi, są obsypane ziemią oraz ułożonym trawnikiem. Średnica wewnętrzna jednego zbiornika wynosi 35,7 m. Powierzchnia użytkowa zbiornika wynosi 1050 m2. Są to zbiorniki terenowe zamknięte naziemne.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren znajduje się w jednostce IT – wyodrębnione tereny urządzeń infrastruktury technicznej.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym. w stosunku do działki nr 689/10 o powierzchni 0,0128 ha zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Gminie Oświęcim przysługuje prawo pierwokupu. Wobec tego koniecznym jest zawarcie umowy wstępnej, a w dalszej kolejności umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogły w terminie do 7.12.2012r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Cena wywoławcza –  1 400 000,00 zł
wadium – 140 000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 i 10a  ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.).
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Obciążenia:  brak

Zobowiązania: brak

Czas, miejsce i warunki przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.04.2013r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 10.04.2013r tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium może też być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium w pieniądzu przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia  10.04.2013r.
Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe