Budowa chodnika wzdłuż ul. Wilamowickiej w Rajsku

ZDP Oświęcim:  Budowa chodnika wzdłuż  ul. Wilamowickiej w RajskuNumer ogłoszenia w BZP : 49952  - 2013;      data zamieszczenia w BZP : 06.02.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu , ul. Stanisławy Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie,  tel. 33 8430622,  faks 33 8433593.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa chodnika wzdłuż  ul. Wilamowickiej w Rajsku”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem  zamówienia są roboty budowlane dla  zadania pn.:
Budowa chodnika wzdłuż  ul. Wilamowickiej w Rajsku”, gdzie zakres zadania obejmuje  budowę chodnika na długości 550 mb wraz z robotami towarzyszącymi m.in.:
- roboty rozbiórkowe chodnika, krawężnika, pobocza i nawierzchni,
- wykonanie odwodnienia,
- korytowanie i wykonanie nowej podbudowy,
- ułożenie ławy betonowej pod krawężnik z ciekiem,
- ułożenie krawężnika z ciekiem,
- położenie obrzeża,
- ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
- położenie nakładki asfaltobetonowej przy krawężniku,
- roboty wykończeniowe.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i sposób ich wykonania został określony w przedmiarze robót, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i dokumentacji projektowej.
3. Wymagany okres rękojmi i  okres gwarancyjny na roboty budowlane będzie obowiązywał  przez  60 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego zadania.
4. Kod wg   CPV:  45.23.32.62-3     Nazwa  - Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenia dotychczasowemu wykonawcy, zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień
publicznych

   II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  podstawowy:  45.23.32.62-3    
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  zakończenie: 12.07.2013r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium
        Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia  Wykonawca winien udokumentować, że  zrealizował w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie o wartości min. 250.000 zł brutto  w zakresie wykonania   robót drogowych wraz z robotami brukarskimi   oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty  te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełniania wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
         Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

         1. Za spełnienie  warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna  dysponowanie  osobami  tj.:
a) min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  drogowej.
2. Wykonawca złoży oświadczenie, że osoby  wskazane w ofercie posiadają wymagane  w/w uprawnienia budowlane.
  
          3. Ocena spełniania wyżej opisanego  warunku  udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia na zasadzie spełnia / nie spełnia.
4. W przypadku wyboru oferty, przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu od wskazanych osób  decyzje o nadaniu wymaganych uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• Wykaz robót budowlanych zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia  wykonanych  w okresie  ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem  ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty  te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


III.6 INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt. III.4
1. Ponadto Wykonawcy   zobowiązani są przedstawić  w ofercie także:
1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty  - wg   załącznika Nr 2  do SIWZ.
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy - w przypadku, gdy Wykonawcę  reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku  składania oferty wspólnej przez kilku Wykonawców  np. konsorcjum,  wspólnicy spółki cywilnej. Przedmiotowe pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty w oryginale lub kserokopii  potwierdzonej notarialnie. 
3) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę. Kosztorys ofertowy winien  zawierać nośniki cen kosztorysowych (czynniki cenotwórcze). Kosztorys ofertowy winien być opracowany w formie kosztorysu szczegółowego lub kosztorysu uproszczonego. W przypadku kosztorysu ofertowego uproszczonego należy dołączyć wykaz cen materiałów i sprzętu.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert
: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana tylko w przypadku:
a. siły wyższej, to jest m.in. klęski żywiołowe (jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi),
b. wystąpienia nadzwyczajnych  warunków pogodowych nie pozwalających na realizację robót zgodnie z warunkami określonymi w SST np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, długotrwałe wysokie temperatury, itp., co powoduje zmianę terminu zamówienia,
c. ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń obcych i koniecznością  wykonania robót  dodatkowych  związanych  z  ich  zabezpieczeniem  lub przełożeniem, co wiąże się z przedłużeniem terminu wykonania zamówienia,
d. w razie wystąpienia urzędowej zmiany  stawki podatku VAT,
e. z uwagi na niezależne od stron umowy nastąpiły zmiany organizacyjne  osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, osób reprezentujących strony ( w szczególności  zmiany organizacyjne, choroba, wypadki losowe).

     2. Zmiana postanowień umowy z uwagi na wystąpienie powyższych  okoliczności  może nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

 


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.powiat.oswiecim.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim, - pok. Nr 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:   06.03.2013r.  godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12, 32-600 Oświęcim, - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe