Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 321/3 w Grojcu

Beata Wziątek 2013-04-03 drukuj

OGŁOSZENIE O I PUBLICZNYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 31.01.2013r. do dnia 04.03.2013r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 321/3 położonej w Grojcu gmina Oświęcim.

Przedmiot przetargu:

Działka nr 321/3 o powierzchni 0,1865 ha położona w Grojcu gmina Oświęcim, stanowiąca własność Powiatu Oświęcimskiego (w użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu), objęta księgą wieczystą nr KR1E/00029144/4. Działka położona jest w strefie centralnej Grojca, gmina Oświęcim, sąsiaduje z innymi działkami gruntowymi , częściowo zabudowanymi, a częściowo niezabudowanymi, przeznaczonymi głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i tereny rolne oraz wody stojące (od zachodu znajduje się staw). Tuż za stawem zlokalizowany jest kompleks pałacowo – parkowy, a dalej szkoła, remiza strażacka, kościół i poczta. Działka jest płaska, lekko nachylona w kierunku północno-wschodnim, nieogrodzona, niezabudowana. Dojazd do działki z drogi o nawierzchni gruntowej utwardzonej.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren znajduje się w obszarach łąkowo – pastwiskowych (ŁP)

Nieruchomość ta znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży z nowonabywcą prawo to zostanie wygaszone.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym. Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) Gminie Oświęcim przysługuje prawo pierwokupu. Wobec tego koniecznym jest zawarcie umowy wstępnej, a w dalszej kolejności umowy przenoszącej własność.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogły w terminie do 7.12.2012r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Cena wywoławcza –  90 000,00 zł
wadium – 9 000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn.zm.).
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Obciążenia:  Nieruchomość ta znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Powiatowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grojcu. Prawo to zostanie wygaszone po rozstrzygnięciu przetargu.

Zobowiązania: brak

Czas, miejsce i warunki przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2013r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 08.03.2013r tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Wadium może też być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium w pieniądzu przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia  08.03.2013r.
Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe