Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Bobrku

Beata Wziątek 2013-04-03 drukuj

OGŁOSZENIE O II PUBLICZNYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 28.01.2013r. do dnia 28.02.2013r.

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Bobrku gmina Chełmek położonej na działkach oznaczonych jako pgr 1117/10 i 1117/11.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2012r. Zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

Przedmiot przetargu:

Nieruchomość składająca się z dwóch działek. Działka 1117/10 o powierzchni 0,4359 ha zabudowana jest dwoma parterowymi budynkami produkcyjno – magazynowymi. Teren jest płaski w całości ogrodzony: częściowo płotem z ram stalowych na fundamencie betonowym i stalową bramą wjazdową oraz częściowo siatką plecioną na stalowych słupkach na fundamencie betonowym. Teren oświetlony, częściowo utwardzony płytami betonowymi i częściowo zadrzewiony drzewami iglastymi. Media: prąd, woda, kanalizacja – szambo. Oba budynki powstały w latach 60, murowane w technologii tradycyjnej. Większy budynek o powierzchni zabudowy 247 m2 częściowo podpiwniczony (zły stan techniczny piwnicy). W budynku tym znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne, toaleta oraz sala produkcyjna, w złym stanie technicznym, okna i drzwi drewniane zniszczone. Istnieje możliwość adaptacji poddasza. Mniejszy budynek o powierzchni zabudowy 113 m2 posiada dwa pomieszczenia odremontowane użytkowane, pozostałe w złym stanie technicznym, nieużytkowane. Drzwi do pomieszczeń z blachy – skorodowane. Dach przecieka, widoczne spękania i zacieki na ścianach pomieszczeń. Dojazd do budynków drogą asfaltową. Na działce 1117/11 o powierzchni 0,0445 ha urządzona jest droga asfaltowa stanowiąca dojazd do działki nr 1117/10 oraz działek przyległych. Kształt regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski.

Nieruchomość ta znajduje się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Przed zawarciem aktu notarialnego – umowy sprzedaży z nowonabywcą prawo to zostanie wygaszone.

Działki nr 1117/10 i 1117/11 (obręb Bobrek gmina Chełmek) objęte są księgą wieczystą nr KR1E/00036662/3, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania teren przeznaczony jest pod usługi służące celom publicznym - zagospodarowanie obszarów parków i usług sportowo – rekreacyjnych, ochrona środowiska przyrodniczego – zespół przyrodniczo - krajobrazowy.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogły w terminie do 1.10.2012r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Cena wywoławcza –  300 000,00 zł
wadium – 30 000,00 zł
postąpienie – nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54, poz. 535 z późn.zm.).
 
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Obciążenia: 

1. Po działce 1117/11 ustanowiona jest służebność przejazdu i przechodu (całą jej szerokością i długością) na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1117/14 i 1117/16.

2. Nieruchomość oddana jest trwały zarząd na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Prawo to zostanie wygaszone po rozstrzygnięciu przetargu.

3.Nieruchomość obciążona jest umową najmu z datą obowiązywania do dnia 31.08.2013r.

Zobowiązania: brak

Czas, miejsce i warunki przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.03.2013r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium najpóźniej do dnia 04.03.2013r,  tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.

Wadium może też być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

Wadium w pieniądzu przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia  04.03.2013r. do godziny 14:00.

Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy uczestnik, który przetarg wygrał, zostanie powiadomiony pisemnie. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Zarządu Powiatu w Oświęcimiu czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.

Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe