Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach obręb Nowe Miasto

Beata Wziątek 2013-04-03 drukuj

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach obręb Nowe Miasto

TERMIN WYWIESZENIA od dnia 25.01.2013r. do dnia 25.02.2013r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza rokowania na sprzedaż zabudowanej działki nr 2461/6 położonej w Kętach obręb Kęty Nowe Miasto.

Ogłoszone uprzednio przetargi nie dały rezultatu, a zorganizowane były:
I przetarg  - 16 lipiec 2012r.
II przetarg – 30 listopada 2012r.

1.    Przedmiot rokowań:

Działka nr 2461/6 (miasto Kęty obręb Kęty Nowe Miasto) zabudowana budynkiem garażowym. Jest częściowo ogrodzona – od strony ulicy i osiedla. Działka ma regularny kształt. Na działce znajduje się budynek opisany w księdze wieczystej jako wiata garażowa. Jest to budynek parterowy o powierzchni zabudowy 149,5 m2 z dachem płaskim, stolarką okienną i drzwiową drewnianą, częściowo okratowana. Wybudowany w połowie lat 70-tych XX wieku. Plac dookoła budynku częściowo utwardzony. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się bloki mieszkalne, Zakład Doskonalenia Zawodowego, filia Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu, Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Kętach.

Nieruchomość stanowi własność Powiatu Oświęcimskiego i objęta jest księgą wieczystą nr KR2E/00033793/6.

Obciążenia:  W księdze wieczystej nr KR2E/00033988/0 wpisana jest nieodpłatna służebność przejazdu, przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy m.in. działki nr 2461/6 po działce nr 2461/4 pasem szerokości 2,5 m biegnącym po tej działce wzdłuż całej jej wschodniej granicy. W księdze wieczystej nr KR2E/00033793/6 wpisana jest nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 2461/1 w Kętach. Pasem szerokości 5-ciu metrów przez działkę nr 2461/2, która została podzielona na działki nr  2461/3,  2461/4,  2461/5,  2461/6,  2461/7, wzdłuż południowej granicy działki nr 2461/1 pasem o długości około 100 metrów, aż do ulicy Żwirki i Wigury, a następnie pasem szerokości 2,5 metra wzdłuż całej działki od strony wschodniej, północnej i zachodniej – dotyczy pasa przylegającego do granic działki o nr 2461/1. Nieodpłatna służebność przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 2461/4 objętej księgą wieczystą nr KR2E/00033988/0 po działce nr 2461/7 - pasem szerokości 5 m biegnącym po działce nr 2461/7 - pasem szerokości 5 m biegnącym po tej działce wzdłuż całych południowych granic działek nr 2461/3 i 2461/4

Zobowiązania: brak

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach zabudowy usługowej o charakterze publicznym oznaczonych symbolem A18UP.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon 33 844 97 48.

2.    Warunki rokowań

Cena wywoławcza –  69 300,00 zł
Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – 6 930,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie zaliczki w pieniądzu najpóźniej  do dnia 04.03.2013r., za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.  Zaliczkę przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Dowód wpłaty zaliczki uczestnicy rokowań winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

3.    Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 04.03.2013r. do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym – pokój nr 12 – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ROKOWANIA – SGG - KĘTY - nie otwierać przed dniem 07.03.2013 r., godz. 1200.”   

4. Termin rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 07.03.2013r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach. W I etapie komisja w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań a także ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

    Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Wszelkich informacji na temat rokowań udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe