Ogłoszenie o III rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Libiążu

Beata Wziątek 2013-04-16 drukuj

OGŁOSZENIE O III ROKOWANIACH
na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu obręb Libiąż Wielki

TERMIN WYWIESZENIA od dnia 25.01.2013r. do dnia 25.03.2013r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza drugie  rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Libiążu przy ulicy Krakowskiej położonej na działkach oznaczonych nr 2436/2, 2437/2 i 2438/1.

Ogłoszone uprzednio przetargi nie dały rezultatu, a zorganizowane były:
I przetarg  - 20 grudnia 2011r.
II przetarg - 18 kwietnia 2012r.
I rokowania – 27 czerwca 2012r
II rokowania – 27 listopada 2012r.

1.    Przedmiot rokowań:

Nieruchomość zabudowana położona w Libiążu przy ulicy Krakowskiej (droga wojewódzka nr 780 Kraków – Chełm  Śląski) – u zbiegu ulic Krakowskiej i Beskidzkiej, na obrzeżach strefy zurbanizowanej, na działkach oznaczonych nr 2436/2 o powierzchni 0,5054 ha, nr 2437/2 o powierzchni 0,5089 ha i nr 2438/1 o powierzchni 0,2287 ha. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny o przeznaczeniu mieszkaniowym i mieszkaniowo – usługowym. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa się od strony ul. Krakowskiej drogą gruntową utwardzoną kostką betonową. Przedmiotowe działki stanowią zwarty kompleks o kształcie regularnym prostokąta. Na nieruchomości usytuowany jest budynek i zbiorniki wyrównawcze przewidziane w nieukończonej inwestycji „Magistrala wodociągowa KRAK II” jako zakład uzdatniania wody Budzowa. Budynek i budowle nigdy nieużytkowane, niekonserwowane, w pogorszonym stanie technicznym i funkcjonalnym. Teren kompleksu zabudowań ogrodzony siatką w ramach stalowych; pozostała część działek nieogrodzona i niezagospodarowana, porośnięta zielenią nieurządzoną.
Budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, z antresolą, konstrukcji murowano – stalowej, wybudowany w 1999 roku o powierzchni zabudowy 283,20 m2, kubaturze 2 926,14 m3. Fundamenty żelbetowe. Ściany zewnętrzne – murowane / konstrukcji stalowej. Ściany wewnętrzne – murowane. Dach konstrukcji stalowej. Posadzki betonowe. Tynki cementowo – wapienne. Stolarka otworowa – okna w ramach stalowych, drzwi i wrota stalowe. Budynek w pogorszonym stanie technicznym – ściany nośne i działowe spękane, stolarka otworowa – zdewastowana, instalacje zdemontowane.
Zbiorniki wyrównawcze: dwa zbiorniki stalowe z 1998r., napowierzchniowe, o pojemności 2 500 m3, średnicy 22,18 m, wysokości 7 m (każdy). Konstrukcja z blach stalowych pokrytych obustronnie szkłem kobaltowym. Dno zbiorników żelbetowe. Elewacja – blacha trapezowa.
Zbiorniki ciśnieniowe: dwa zbiorniki wertykalne, wodno – powietrzne, o pojemności 13,5 m3, średnicy 2,40 m i masie 3 969 kg (każdy). Ciśnienie robocze 0,9 MPa. Rok produkcji 1998.

Działki nr 2436/2, 2437/2, 2438/1 objęte są księgą wieczystą nr KR1C/00056369/3. gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego.

Obciążenia:  brak.

Zobowiązania: brak

Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Libiąż nieruchomość oznaczona jest jako PM – tereny rozwoju funkcji gospodarczej w powiązaniu z mieszkalnictwem.

Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon 33 844 97 48.

2.    Warunki rokowań

Cena wywoławcza –  450 000,00 zł
Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – 45 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie zaliczki w pieniądzu najpóźniej  do dnia 03.04.2013r., tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego. Zaliczkę przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Dowód wpłaty zaliczki uczestnicy rokowań winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

3.    Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 03.04.2013r. do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym – pokój nr 12 – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ROKOWANIA – SGG - LIBIĄŻ - nie otwierać przed dniem 08.04.2013 r., godz. 1200.”   


4.     Termin rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 08.04.2013r. o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach. W I etapie komisja w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań a także ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

    Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Wszelkich informacji na temat rokowań udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe