Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11 f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że 21 stycznia 2013r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 4/12, znak: WAB.6747.7.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ”Budowa drogi gminnej ul. Paprotnik w Chełmku wraz z odwodnieniem” na wniosek z dnia 07.11.2012r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, Oświęcim - pełnomocnika Burmistrza Chełmka, ul. Krakowska 11, Chełmek.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Chełmek, Gmina Chełmek, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działkę przeznaczoną pod przedmiotową inwestycję):
    Chełmek – miasto, Obręb Nr 0001, Chełmek  – działka nr 2602/4 (2602/5, 2602/6)
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek przebudowy drogi innej      kategorii, a także określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji powyższych obowiązków, tj:
obowiązek dokonania przebudowy drogi innej kategorii na niżej wymienionej działce ewidencyjnej, lub jej części o numerze: Chełmek– obszar miejski, Obręb Nr 0001, Chełmek – działka nr 2603/81.

Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
· określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
· oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które pozostają z mocy prawa własnością  Gminy Chełmek, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
· zatwierdzenia podziału nieruchomości,
· zatwierdzenia projektu budowlanego, 
· zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków.

 Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego,  w Starostwie  Powiatowym w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 125 (I piętro ), w poniedziałki, środy czwartki  w godz. 7. 30  – 15. 30,  we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00.
 

 Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Chełmek (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej  Urzędu Gminy Chełmek oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

                                                                                  
                                                      /Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu

  • 2013-01-24 07:57:17
    Utworzenie dokumentu