Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu.

Beata Wziątek 2013-02-15 drukuj

OGŁOSZENIE O DRUGIM PUBLICZNYM PRZETARGU
USTNYM NIEOGRANICZONYM

TERMIN WYWIESZENIA : od dnia 10.12.2012 do dnia  9.01.2013r

Starosta Oświęcimski, reprezentujący Skarb Państwa ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oświęcimiu.
Obciążenia : brak
Zobowiązania : brak

 Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26.11.2012r i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana parcela gruntowa nr 1165/2 obręb Oświęcim, jedn.ewid. Oświęcim - miasto o powierzchni 0,0388 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KR1E/00036363/7 przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. Przedmiotowa parcela znajduje się w jednostkach planu zagospodarowania przestrzennego : 2A 4U – tereny zabudowy usługowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.01.2013r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23, o godzinie 1000

Cena wywoławcza netto : 40.000,00 zł
Wadium : 2.000,00 zł
Postąpienie netto : nie mniej niż 1% , tj. 400,00 zł

Transakcja dokonywana jest zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.
Zgodnie z wywieszonym wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) mogły w terminie do 1.10.2012r wystąpić z wnioskiem o nabycie. W wyznaczonym terminie nikt nie złożył wniosku.

Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (t.jedn. - Dz. U. z  2011, Nr 177, poz. 1054). 
Przystępujący do przetargów zobowiązani są najpóźniej do dnia 11.01.2013r wpłacić wadium na konto Starostwa Powiatowego w   Oświęcimiu :
ABS Bank Spółdzielczy
Oddział w Oświęcimiu
ul. Kościelna 1
32 – 600 Oświęcim
numer rachunku : 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037
lub gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach urzędowania, przy czym za datę wpłaty wadium uznaje się datę wpływu na wyżej wskazany rachunek.
Wadium może też być wnoszone w obligacjach państwowych, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, listach gwarancyjnych lub wekslach.
Wadium wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego  przystępujący do przetargu zobowiązani są złożyć w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój nr 23 najpóźniej do dnia  11.01.2013r. do godziny 14:00.
 Dowód wpłaty wadium uczestnicy przetargów winni przedłożyć w miejscu i czasie przeprowadzenia przetargów. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się go na poczet ceny nabycia.
Osoby, o których mowa w art. 2 i 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005r o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2005r Nr 169 poz. 1418 z późn.zm.), zwalania się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji, zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 ww. ustawy, potwierdzających prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
1.    wpłacenia ceny wylicytowanej, pomniejszonej o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność,
2.    opłacenia kosztów umowy notarialnej,
3.    korzystania z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu.
O terminie zawarcia umowy notarialnej uczestnik, który przetarg wygrał zostanie powiadomiony pisemnie po zatwierdzeniu przez Starostę Oświęcimskiego protokołu z postępowania przetargowego.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Uczestnik przetargu może zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego. Z przyczyn uzasadnionych Starosta Oświęcimski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu podczas licytacji oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, pokój 23 w godzinach pracy Starostwa lub telefonicznie pod nr (0-prefiks-33) 844-97-48

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe