Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.),

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że 3 grudnia 2012r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 4/12/K znak: WAB.6747.5.2012.K o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ,,Budowa dróg gminnych:
ul. Piastowska, Mieszka I, B. Chrobrego, Królowej Jadwigi w Kętach”, w tym: budowa nawierzchni drogowych ulic wraz z obustronnymi poboczami, budowa skrzyżowań dróg gminnych między sobą, rozbudowa istniejących skrzyżowań dróg gminnych z drogami powiatowymi: ulicą Wiśniową i ulicą Jagiellońską, przebudowa zjazdów, budowa odwodnienia ulic - kanalizacja deszczowa wraz ze studniami chłonnymi, przebudowa istniejącej sieci energetycznej NN oraz SN, a także rozbudowa oświetlenia ulic, zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu, wycinka części istniejącej zieleni, na rzecz: Burmistrza Gminy Kęty z siedzibą w Kętach, Rynek 7.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Kęty, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 9 Kęty Wschód: 3130/29, 3130/2, 3125/2, 3119/2, 3116/2, 3111/2, 3103/14, 3103/16, 3100/2, 3092/2, 3071, 3092/1, 3092/3, 3125/12, 3126 (3126/2) 
(w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 9 Kęty Wschód: 3130/19, 3130/18, 3130/17, 3125/6, 3125/10, 3092/10, 3125/8,
c) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek dokonania przebudowy dróg innych kategorii, obowiązkiem objęte będą fragmenty działek o numerach:
jednostka ewidencyjna: Kęty Miasto, obręb: 9 Kęty Wschód: 3292, 3061, 3092/24.
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
o określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
o oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się własnością  Gminy Kęty, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
o zatwierdzenia podziału nieruchomości,
o zatwierdzenia projektu budowlanego,
o nałożenia na Inwestora, Burmistrza Gminy Kęty, obowiązku dokonania przebudowy dróg innych kategorii oraz przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
o zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków,
o określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 120 dzień od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna.

Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Gminy Kęty z dniem,
w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością Gminy Kęty). Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w Referacie Zamiejscowym Wydziału Architektury i Budownictwa przy ul. Kilińskiego 1 w Kętach, pokój nr 4, w poniedziałki, środy czwartki  w godz. 7.30  – 15.30,  we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego, Referat Zamiejscowy Wydziału Architektury i Budownictwa, ul. Kilińskiego 1, 32-650 Kęty, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kęty (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej Urzędu Gminy Kęty oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

      
Znak sprawy: WAB.6747.5.2012.K   /Starosta Oświęcimski/

Zmiany dokumentu

  • 2012-12-07 07:34:53
    Utworzenie dokumentu