Ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położónej w Rajsku

Beata Wziątek 2013-02-15 drukuj

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym

TERMIN WYWIESZENIA: od dnia 22.11.2012r do dnia 22.01.2013r

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłasza rokowania po drugim przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w Rajsku, na którą składa się zabudowana pgr 1413/2 oraz niezabudowane działki oznaczone jako pgr 177/1, 177/8, 186/1, 187.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 20 kwietnia 2012r. Zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 2 sierpnia 2012r. Zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ w wymaganym terminie nikt nie wpłacił wadium.

1.    Przedmiot rokowań:

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Oświęcimskiego składająca się z pgr  177/1 o powierzchni 1,1111 ha, pgr 177/8 o powierzchni 0,4590 ha, pgr 186/1 o powierzchni 0,4079 ha, pgr 187 o powierzchni 0,0694 ha, pgr 1413/2 o powierzchni 0,2233 ha (łączna powierzchnia 2,2707 ha) położona w Rajsku przy ulicy Pszczyńskiej będącej trasą wylotową z Oświęcimia w kierunku Pszczyny. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, użytki rolne oraz tereny niezabudowane i niezagospodarowane. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości usytuowany  jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Działki gruntu stanowią zwarty kompleks  o kształcie regularnego wielokąta. Działki są częściowo ogrodzone – od strony ul. Staroplebańskiej, częściowo zabudowane: na działce nr 1413/2 znajdują się budynki gospodarcze w złym stanie technicznym, które przeznaczone są do wyburzenia, na działce nr 186/1 – ruiny budynku gospodarczego. Na działce nr 177/1 w południowo – zachodnim narożniku usytuowany jest słup SN (napowietrzna linia energetyczna przebiega wzdłuż zachodniej granicy działki). Pozostała część nieruchomości porośnięta jest zielenią, w tym około 25 drzewami owocowymi do wykarczowania.

Nieruchomość objęta jest księgami wieczystymi nr KR1E/00037905/6 i KR1E/00046158/0.

Obciążenia:  brak
Zobowiązania: brak

Przedmiotowy teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Powiat Oświęcimski posiada decyzję o warunkach zabudowy nr UG-7331/R/11/2007 z dnia 29.10.2010r., w której ustalono dla przedmiotowych działek warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących wraz z przyłączami wody, energii elektrycznej, gazu, budowę 18 osadników ścieków dla obsługi w/w budynków, budowę dróg wewnętrznych oraz budowę zjazdu z ul. Pszczyńskiej.
 
Transakcja dokonywana będzie zgodnie ze stanem ewidencyjnym i hipotecznym.

Nieruchomość udostępniona będzie do oględzin po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu – telefon nr 33 844 97 48.

2.     Warunki rokowań:

Cena wywoławcza –  1 150 000,00 zł
Zaliczka pobierana tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy – 120 000,00 zł
 
Sprzedaż pgr 1413/2 o powierzchni 0,2233 ha zabudowanej budynkiem jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Do sprzedaży działek oznaczonych jako pgr 177/1, pgr 177/8, pgr 186/1, pgr 187 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wniesienie zaliczki w pieniądzu najpóźniej do dnia 28.01.2013r. Zaliczkę przystępujący do rokowań zobowiązani są wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu:

ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie
Oddział w Oświęcimiu, 32 – 600 Oświęcim, ul. Kościelna 4,
nr rachunku: 43 8110 1023 2003 0312 0001 0037.

Dowód wpłaty zaliczki uczestnicy rokowań winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem rokowań.
Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zamknięciu rokowań, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań.
Zaliczkę wniesioną przez uczestnika, który rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a  wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wpłacenia ceny wylicytowanej + należny podatek VAT, pomniejszonej o wpłacone wadium nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność, tj. za termin wpłaty uznaje się datę wpływu na rachunek Sprzedającego.

Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz koszty sądowe poniesie Kupujący.

3.    Zgłoszenie udziału w rokowaniach.

W rokowaniach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą zaliczkę pobieraną tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, datę sporządzenia zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Zgłoszenia muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.
Zgłoszenie należy składać w terminie do dnia 28.01.2013r do godziny 1500 na Dzienniku Podawczym – pokój nr 12 – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „ROKOWANIA – SGG – RAJSKO - nie otwierać przed dniem 01.02.2013r., godz. 1200.”   

4.    Termin rokowań

Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 01.02.2013r o godzinie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ulicy Wyspiańskiego 10 – pokój nr 23.
Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Rokowania przeprowadza się w dwóch etapach. W I etapie komisja w obecności uczestników podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń, sprawdza dowody wpłaty zaliczki, otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań, przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań a także ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań. II etap to ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

5.    Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości, a także Zarząd Powiatu w Oświęcimiu zastrzega sobie prawo odwołania rokowań w każdym czasie oraz prawo do zmiany warunków rokowań, zmiany treści ogłoszenia o rokowaniach, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.
Wszelkich informacji na temat rokowań udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, w godzinach pracy Starostwa telefonicznie pod nr (0-33) 844 – 97 – 48.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe