Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE   STAROSTY   OŚWIĘCIMSKIEGO

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.) oraz zgodnie z art. 49 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. ”Budowa drogi gminnej ul. Paprotnik w Chełmku wraz z odwodnieniem”, na wniosek z dnia 07.11.2012 r. złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Dariusza Obstarczyk, ul. Ceglana 3, Oświęcim - pełnomocnika Burmistrza Chełmka, ul. Krakowska 11, Chełmek.

Inwestycja będzie realizowana na terenie Gminy Chełmek na niżej wymienionej działce ewidencyjnej znajdującej się:
a) w liniach rozgraniczających teren inwestycji (w odniesieniu do nieruchomości, która podlega podziałowi – przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano numery działek powstałych po podziale, tłustym drukiem w nawiasie zaznaczono działkę przeznaczoną pod przedmiotową inwestycję)
Chełmek – miasto, Obręb Nr 0001, Chełmek  – działka nr 2602/4 (2602/5, 2602/6),
b) w wyznaczonych terenach, dla których będzie ustalony obowiązek przebudowy drogi innej kategorii, a także określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji powyższych obowiązków, tj:
· obowiązek dokonania przebudowy drogi innej kategorii na niżej wymienionej działce ewidencyjnej, lub jej części o numerze: Chełmek– obszar miejski, Obręb Nr 0001, Chełmek – działka nr 2603/81.

Zawiadamia się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, Wydział Architektury i Budownictwa – pokój nr 125, I piętro, w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-17.00, piątek w godz. 7.30-14.00.
Stosownie do art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swojego adresu, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

         /Starosta Oświęcimski/

Znak sprawy:  WAB. 6747.7.2012

Zmiany dokumentu

  • 2012-11-21 07:32:23
    Utworzenie dokumentu