Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE  
 

Na podstawie art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zmn.), w związku z art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że w dniu 15.11.2012 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.6.2012 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. .„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K- ul. Bugajska w Zatorze, w zakresie budowy chodnika, przebudowy istniejącego systemu odwodnienia wraz z poszerzeniem jezdni”- na wniosek  z 15.11.2012 r. złożony przez Pana Andrzeja Huczek – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, ul. St. Leszczyńskiej 12 - pełnomocnika Zarządu Powiatu Oświęcimskiego, ul. Wyspiańskiego 10.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. postanowienia w siedzibie Starosty Oświęcimskiego – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, poniedziałek – czwartek: 7.30-15.30, wtorek: 7.30-17.00, Piątek: 7.30-14.00.

Od postanowienia stronom służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego w Krakowie za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


        /Starosta Oświęcimski/


WAB.6747.6.2012

Zmiany dokumentu

  • 2012-11-16 08:06:37
    Utworzenie dokumentu