Treść decyzji z dnia 13.11.2012r znak : SGG.6821.25.2012

Beata Wziątek 2012-12-04 drukuj

Oświęcim, dnia 13 listopada 2012 r.

 6821.25.2012

 

D E C Y Z J A


Działając na podstawie art. 124 ust. 1a w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651  z późn. zm.) oraz art. 104, art. 107 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Starosta Oświęcimski
1. zezwala Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu na niezwłoczne zajęcie nieruchomości gruntowej położonej gminie Oświęcim obręb Brzezinka oznaczonej jako działka nr 2133 o pow. 0,0327 ha o nieuregulowanym stanie prawnym,  w celu wykonania prac polegających na założeniu i przeprowadzeniu kanalizacji kablowej w gruncie w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości około 50 cm i głębokości około 70 cm w ramach realizacji prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych,
2. nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie
Decyzją znak: SGG.6821.25.2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Starosta Oświęcimski – działając na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 4, 6 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu – w pkt. 1 ograniczył sposób korzystania  z nieruchomości gruntowej położonej gminie Oświęcim obręb Brzezinka oznaczonej jako działka nr 2133 o pow. 0,0327 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zezwolenia na założenie  i przeprowadzenie kanalizacji kablowej w gruncie w wykopie wąsko przestrzennym  o szerokości około 50 cm i głębokości około 70 cm, zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji, w ramach realizacji prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, w pkt. 2 zobowiązał Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót, w pkt. 3 poinformował, że zgodnie z art. 124a w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4”, w związku z czym inwestor ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe wskutek prac budowlano -montażowych, oraz zgodnie z art. 124a w związku z art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami „właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów  i urządzeń (...). Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.” W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że będąca przedmiotem wniosku nieruchomość stanowiąca działkę nr 2133 położona w obrębie Brzezinka gmina Oświęcim ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a planowana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu inwestycja polegająca na założeniu kanalizacji kablowej łączącej obiekty z centralami i stacją monitoringu w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym spełnione zostały przesłanki wydania decyzji w przedmiocie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o których mowa  w art. 124 ust. 1 w zw.   z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W piśmie z dnia 24 maja 2012 r., wnosząc o wydanie ww. decyzji, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu przywołało także przepisy art. 124 ust. 1a, 124a oraz art. 6 pkt 9a ustawy o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 108 k.p.a.
Wymieniony art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że  w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela, w drodze decyzji, zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji,  o której mowa w ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Natomiast w art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazano, że decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.
Mając na względzie ww. przepisy należało ustalić czy w niniejszym przypadku zostają spełnione przesłanki do udzielenia w drodze decyzji zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości i nadania tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Ocena, czy istnieją przesłanki nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności, należy do organu, który wydał decyzję. (A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, System Informacji Prawnej Lex 38/2012).
Art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera katalog (spis) różnych czynności, obiektów lub działań, które zalicza się do celów publicznych. Celem publicznym (zgodnie z art. 6 ust. 5a) jest ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego, a także (zgodnie z art. 6 ust. 9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej.
Nie budzi wątpliwości, że w ramach ochrony Pomnika Zagłady mieści się m.in. ochrona przeciwpożarowa i zainstalowanie w tym celu systemu sygnalizacji pożaru (wykonanie w tym zakresie niezbędnej kanalizacji kablowej), które to czynności zamierza przeprowadzić Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. z 1999 r. Nr 41 poz. 412 ze zm.) Pomnikiem Zagłady jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu. Artykuł 1 ustawy z dnia 2 lipca 1947 r.  o upamiętnianiu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu (Dz.U.  z 1947 r. Nr 52 poz. 265 ze zm.) stanowi: „Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu wraz z wszelkimi znajdującymi się tam zabudowaniami i urządzeniami zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów.” Na tych terenach tworzy się Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu utworzone zostało staraniem byłych więźniów Auschwitz-Birkenau celem zachowania „po wsze czasy” pozostałości po byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Auschwitz jest symbolem potwornej rzeczywistości systemu obozów i miejsc zagłady stworzonych przez niemiecką Trzecią Rzeszę. Jest to najczęściej odwiedzany były nazistowski obóz i najczęściej odwiedzane polskie Muzeum. Słowo Auschwitz stało się wymownym symbolem kulturowym, synonimem największego pogrążenia ludzkiego systemu wartości. Celem muzeum jest zachowanie pozostałości poobozowych, upamiętnianie ofiar   i prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.
Dlatego też dla zapewnienia niezbędnej ochrony ww. Pomnika Zagłady  konieczne stało się wydanie decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości w celu zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru i wykonania w tym celu niezbędnej kanalizacji kablowej. Działania takie niewątpliwie spełniają przesłanki „zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami” i „innego interesu społecznego”, o których mowa w art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i uzasadniają nadanie tej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Istota rygoru natychmiastowej wykonalności polega na tym, że decyzja nieostateczna staje się natychmiast wykonalna i stanowi tytuł wykonawczy. Oznacza to odstępstwo od ustanowionej w kodeksie postępowania administracyjnego zasady, że przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu i że wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 1 i 2).
W świetle przedstawionych okoliczności faktycznych oraz obowiązujących unormowań prawnych orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego.

 

Z up. Starosty

Wioletta Nowak
 Naczelnik
 Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 


Otrzymują:
1. Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim,
2. Urząd Gminy Oświęcim – tablica ogłoszeń, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim,
3. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – tablica ogłoszeń, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim,
4. strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
5. a/a.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe