Treść decyzji z dnia 12.11.2012r znak : SGG.6821.25.2012

Beata Wziątek 2012-12-04 drukuj

 Oświęcim, dnia 12 listopada 2012 r.

 SGG.6821.25.2012              

 

D E C Y Z J A


Działając na podstawie art. 124 ust. 1, 2, 4, 6 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Starosta Oświęcimski
1. ogranicza sposób korzystania z nieruchomości gruntowej położonej gminie Oświęcim obręb Brzezinka oznaczonej jako działka nr 2133 o pow. 0,0327 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, przez udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau   w Oświęcimiu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kanalizacji kablowej w gruncie w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości około 50 cm i głębokości około 70 cm, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej decyzji, w ramach realizacji prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych,
2. zobowiązuje Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po zakończeniu robót,
3. informuję, że:
a) zgodnie z art. 124a w związku z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4”, w związku z czym inwestor ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody powstałe wskutek prac budowlano -montażowych,
b) zgodnie z art. 124a w związku z art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami „właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych  z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń (...). Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.”

Uzasadnienie
Pismem z dnia 24 maja 2012 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zwróciło się do Starosty Oświęcimskiego o wydanie, na podstawie art. 124 ust. 1 i ust. 1a, 124a oraz art. 6 pkt 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zw. z art. 108 k.p.a. decyzji zezwalającej na założenie i przeprowadzenie na działkach nr 2054 (poprzednio nr 422/290), nr 2059 (poprzednio nr 314/3), nr 2133 (poprzednio 2439/2) położonych w Brzezince kanalizacji kablowej, która układana będzie w ziemi w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości około 50 cm i głębokości około 70 cm, w ramach realizacji prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
W uzasadnieniu wnioskodawca wyjaśnił, że „Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu realizuje zakres prac dotyczący zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ze względu na obowiązek zainstalowania systemu sygnalizacji pożaru (SSP) we wszystkich obiektach historycznych, niezbędne jest wykonanie kanalizacji kablowej, która połączy obiekty z centralami i stacją monitoringu. W procedurze uzyskania pozwolenia na budowę na realizację celu publicznego, należy wykazać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w którym należy przedstawić z jakiego tytułu owe prawo wynika.” Do wniosku Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu dołączyło: zaświadczenie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu poświadczające prawo własności nieruchomości objętej lwh 482 gm.kat. Brzezinka z dnia 17.02.2012 r., odpis z wykazu hipotecznego 482 gm.kat. Brzezinka z dnia 12 czerwca 2006 r., pismo Urzędu Stanu Cywilnego w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2012 r., zaświadczenie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu poświadczające prawo własności nieruchomości objętej księgą wieczystą papierową nr 1977 z dnia 16.05.2012 r., zaświadczenie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 17 maja 2012 r., że w spisie parcelowym dla gm.kat. Brzezinka pgr 2439 (potok graniczny) figuruje jako dobro publiczne.
Powołując się na zapis art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiący, że jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie, za pismem z dnia 30 maja 2012 r. Starosta Oświęcimski przekazał według właściwości Wojewodzie Małopolskiemu opisany powyżej wniosek Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu wraz z załącznikami. W piśmie przekazującym przywołano zapis art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz wyjaśniono, że unormowanie zawarte w art. 124 ust. 1 jest szczególnym drugim rodzajem wywłaszczenia, polegającym na ograniczeniu prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Art. 112 ust. 2 powoływanej ustawy stanowi bowiem, że wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Zgodnie natomiast z art. 12 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady organem właściwym w sprawach wywłaszczenia nieruchomości na cele ochrony Pomnika Zagłady jest wojewoda. W świetle powyższych przepisów, Starosta Oświęcimski stwierdził, że nie jest właściwy do rozpoznania wniosku Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu i przekazał wniosek Wojewodzie Małopolskiemu.
W piśmie znak: WS-V.7535.1.5.2012.TB z dnia 18 lipca 2012 r. Małopolski Urząd Wojewódzki udzielił jednak następujących wyjaśnień w odniesieniu do działki nr 2133: „Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku Muzeum dz. nr 2133 (poprzednio ozn. Nr 2439/2) stanowi dobro publiczne. Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu, oraz obszaru i granic strefy ochronnej tego Pomnika (Dz.U. Nr 47, poz. 474) zachodnia granica Pomnika Zagłady biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim prawym brzegiem rzeki Strumieniec (Pławianka), granicami działek położonych w obrębie Brzezinka na granicy  z obrębem Pławy o numerach 423/2, 422/280, 422/278, 422/276, 422/274, 2439/2. Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia zachodnia granica strefy ochronnej Pomnika Zagłady położona w gminie Oświęcim na terenie miejscowości Brzezinka rozpoczynając od południa dochodzi do rzeki Strumieniec i biegnie jej prawym brzegiem do punktu przecięcia z granicą działki nr 2128. Tym samym nieruchomość ozn. jako dz. nr 2133 (poprzednio ozn. Nr 2439/2) położona jest poza granicą Pomnika i jego strefy ochronnej, którymi zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady gospodaruje wojewoda. Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuje, iż zgodnie art. 11 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania w stosunku do dz. nr 2133 jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.” Natomiast   w odniesieniu do działek nr 2054 i nr 2059 w piśmie tym wyjaśniono, że „prowadzone będzie postępowanie mające na celu ujawnienie prawa własności w stosunku do ww. nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa”.
W następstwie powyższego, pismem z dnia 30 lipca 2012 r. Starosta Oświęcimski wezwał Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau o uzupełnienie złożonego w dniu 24 maja 2012 r. wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na założenie i przeprowadzenie na działce nr 2133 obręb Brzezinka kanalizacji kablowej o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 2133 obręb Brzezinka, a w przypadku braku planu decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz przedłożenie mapy zasadniczej   i ewidencyjnej z wrysowanym przebiegiem ww. kanalizacji kablowej (ewentualnie fragment projektu dla ww. inwestycji).
Żądane dokumenty zostały przedłożone w dniu 07.08. 2012 r.
Zgodnie z art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów   i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów  i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”. Natomiast w myśl art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami przepisy art. 124 ust. 1-2 i 4-7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
W pierwszej kolejności należało więc ustalić, czy objęta wnioskiem działka nr 2133 położona na terenie gminy Oświęcim obręb Brzezinka ma status nieruchomości   o nieuregulowanym stanie prawnym.
Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.
W prowadzonej przez Starostwo Powiatowe ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Brzezinka położonego na terenie gminy Oświęcim dla działki nr 2133 o pow. 0,0327 ha ujawniony jest jedynie władający – Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau   w Oświęcimiu, brak jest natomiast wskazania właściciela a także numeru księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości. Zgodnie z pozyskaną do akt sprawy decyzją wydaną                 z upoważnienia Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.7430-62-3-44-3/01 z dnia 15.05.2002 r. o zatwierdzeniu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów  i budynków obrębu Brzezinka gmina Oświęcim w zakresie rejestru gruntów i mapy ewidencyjnej działka ewidencyjna nr 2133 odpowiada dawnej pgr 2439/2, dla której brak księgi wieczystej. W dołączonym do wniosku zaświadczeniu z dnia 17 maja 2012 r. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu poinformował natomiast, że w spisie parcelowym dla gm.kat. Brzezinka pgr 2439 (potok graniczny) figuruje jako dobro publiczne.
Z uwagi na fakt, że dla działki nr 2133 obręb Brzezinka (poprzednie oznaczenie 2439/2) nie ma założonej księgi wieczystej, brak jest też jakiegokolwiek dokumentu, który potwierdzałby przysługujące podmiotowi ujawnionemu w ewidencji gruntów prawo własności tej nieruchomości, działka nr 2133 obręb Brzezinka – zgodnie przytoczonym powyżej art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – stanowi nieruchomość   o nieuregulowanym stanie prawnym.
Zgodnie z przedłożonym przez wnioskodawcę wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Oświęcim (pismo Urzędu Gminy Oświęcim znak: WZ.67270.141.2012.JP z dnia 06.08.2012 r.) działka nr 2133 gm.kat. Brzezinka znajduje się w jednostce strukturalnej planu o symbolu 1UP „M” – tereny usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym oraz w obszarze „M” ochrony Pomnika Zagłady (obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w otoczeniu Pomnika Zagłady Auschwitz-Birkeanu w Gminie Oświęcim uchwalony przez Radę Gminy Oświęcim Uchwałą Nr III/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  Nr 64 z dnia 31 marca 2003 r., poz. 924, zmieniony Uchwałą Rady Gminy w Oświęcimiu Nr III/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 150 z dnia 7 marca 2007 r., poz. 1072 (obejmujący sołectwo Harmęże) oraz zmieniony Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XLII/326/10 z dnia 17 lutego 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 57 z dnia 4 marca 2010 r., poz. 379.W wypisie tym wskazano między innymi, że „(...) Na obszarze obowiązują ustalenia zawarte w tekście Ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412) oraz Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 47, poz. 474) a w szczególności (...) w zakresie realizacji obiektów budowlanych (Art.10, pkt 1) obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych oraz tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń z wyjątkiem obiektów i urządzeń niezbędnych dla zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania granic Pomnika albo jego strefy ochronnej oraz niezbędnej obsługi osób odwiedzających Pomnik Zagłady. (...)”
Na podstawie przedłożonego wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ I instancji stwierdził, że planowane przez wnioskodawcę niniejszego postępowania zamierzenie inwestycyjne na działce nr 2133 obręb Brzezinka jest zgodne z planem miejscowym – założenie kanalizacji kablowej łączącej obiekty z centralami i stacją monitoringu w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych jest niewątpiliwie zabezpieczeniem Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
Jak już wskazano powyżej, zgodnie z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.
Art. 114 ust. 3 stanowi, że „w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim”. Dopiero jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe (art. 114 ust. 4).
W myśl art. 114 ust. 3 ustawy ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany oraz o możliwości, zgłoszenia się – w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia – osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, podano do publicznej wiadomości poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oświęcim od dnia 17.08.2012 r. do dnia 17.10.2012 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Państwowego Muzeum Auchwitz-Birkenau od dnia 16.08.2012 r. do dnia 25.10.2012 r.,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu od dnia 14.08.2012 r. do dnia 16.10.2012 r.,
- ogłoszenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 14.08.2012 r.,
- ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim „Nasz Dziennik” w dniu 16.08.2012 r.
W okresie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wskazanego zawiadomienia nikt nie zgłosił przysługujących mu praw rzeczowych do nieruchomości stanowiącej działkę nr 2133 obręb Brzezinka gmina Oświęcim.
W związku z powyższym, z dniem 30 października 2012 r. zostało wszczęte przez Starostę Oświęcimskiego postępowanie administracyjne w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kanalizacji kablowej w gruncie w wykopie wąsko przestrzennym o szerokości około 50 cm i głębokości około 70 cm w ramach realizacji prac dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych na nieruchomości położonej w gminie Oświęcim obręb Brzezinka oznaczonej jako działka nr 2133 o pow. 0,0327 ha, której stan prawny jest nieuregulowany oraz udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu ww. decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania,  a ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało wywieszone w urzędzie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu – zgodnie z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami – w dniach od 31.10.2012 r. do 09.11.2012 r. Jednocześnie    w ogłoszeniu tym organ I instancji zawiadamiał, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informując także, że przedmiotowej sprawie został zgromadzony komplet dokumentów, organ I instancji zawiadamiał, że w terminie do dnia 8 listopada 2012 r. strony postępowania mogą zapoznać się z całością akt przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzieć się co do nich. Do dnia wydania niniejszej decyzji do organu I instancji nie zgłoszono zastrzeżeń i uwag odnośnie przedmiotowego postępowania.
Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego organ I instancji stwierdził, że będąca przedmiotem wniosku nieruchomość stanowiąca działkę nr 2133 położona w obrębie Brzezinka gmina Oświęcim ma status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a planowana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu inwestycja polegająca na założeniu kanalizacji kablowej łączącej obiekty z centralami i stacją monitoringu w ramach zabezpieczeń przeciwpożarowych jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym spełnione zostały przesłanki wydania decyzji w przedmiocie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o których mowa  w art. 124 ust. 1 w zw. z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 124 ust. 4 nakłada na osobę lub jednostkę organizacyjną występującą  o zezwolenie obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Brak możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego rodził będzie obowiązek ustalenia odszkodowania, które w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat, zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy  o gospodarce nieruchomościami. Kwestie dotyczące ewentualnego odszkodowania przyznanego na podstawie art. 124 ust. 4 w zw. z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wymagać będą wydania odrębnej decyzji administracyjnej.
Art. 124 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że „właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów  i urządzeń (...). Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.”
W świetle przedstawionych okoliczności faktycznych oraz obowiązujących unormowań prawnych orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy wnieść do Wojewody Małopolskiego w Krakowie ul. Basztowa 22, za pośrednictwem Starosty Oświęcimskiego.

 

Z up. Starosty
Wioletta Nowak
Naczelnik
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

Otrzymują:
1. Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim,
2. Urząd Gminy Oświęcim – tablica ogłoszeń, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim,
3. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – tablica ogłoszeń, ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim,
4. strona internetowa Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu,
5. a/a.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe