Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Anna Wutke 2012-11-15

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 11 f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia, że 6 listopada 2012 r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 3/12, znak: WAB.6747.5.2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulic gminnych: ul. Sienkiewicza i fragmentu ul. Grunwaldzkiej, przebudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci nN oraz budowa oświetlenia ulicznego na os. Morysina II w Zatorze i Palczowicach”- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.08.2012 r. ( uzupełnionego w dniu 30.08.2012 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 20.08.2012 r. ) Burmistrza Zatora z siedzibą w Zatorze, Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 - działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Malczyk – Biuro Usług Projektowych EKO-DRO-SAN, ul. Lwowska 72A, 34 – 100 Wadowice.
Projektowana inwestycja planowana jest do realizacji w miejscowości Zator i Palczowice, Gmina Zator, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych znajdujących się:
a) między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału i będzie przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem ):
- jednostka ewidencyjna Zator - miasto, obręb Nr 0003:
108/17, 108/61 (108/13), 108/58 (108/18), 108/62 (108/6), 108/64 (108/8), 108/66 (108/34); 108/35; 108/56 (108/37); 108/68 (108/22); 108/32;  108/54 (108/31); 108/70 (108/20); 108/43; 108/52 (108/44); 109/6 (109/2); 109/4 (109/3); 110/2 (110); 111/9 (111/4); 111/7 (111/5); 112/3 (112/2); 112/4 (112/2); 112/8 (112/1); 108/47 (108/15); 108/51 (108/44); 108/33; 108/45 ( 108/10 ) ; 108/49 ( 108/26); 108/39;
- jednostka ewidencyjna Zator  – obszar wiejski, obręb Nr 0005 Palczowice:
12/1 ( 12 ); 13/12 ( 13/1 );
b) w wyznaczonych terenach, dla których ustalono obowiązek dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu ( w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi wzdłuż linii rozgraniczających teren inwestycji – przed nawiasem podano numer działki, która powstanie w wyniku zatwierdzenia projektu podziału, w nawiasie podano numer działki przed podziałem ) obowiązkiem są objęte fragmenty działki o numerach:
- jednostka ewidencyjna Zator - miasto, obręb Nr 0003:
52; 88; 107/2;  108/59 ( 108/18 ); 108/57 ( 108/37 ); 108/55 ( 108/31 ); 109/7 ( 109/2 ); 109/1; 108/41;
Decyzja zawiera rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej, w tym w szczególności dotyczące:
 -   określenia linii rozgraniczających teren inwestycji,
 -  oznaczenia nieruchomości według katastru nieruchomości, które stają się z mocy prawa własnością  Gminy   Zator, z dniem w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
 -   zatwierdzenia podziału nieruchomości,
 -   zatwierdzenia projektu budowlanego,
 -  nałożenia na Inwestora, Burmistrza Zatora, obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu,
-  zezwolenia na wykonanie ww. obowiązków i określenia ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na czas realizacji tych obowiązków,
-   określenia terminu wydania nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń na 121 dni od dnia, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna,
 -  nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
Ww. nieruchomości, oznaczone według katastru nieruchomości, wydzielone liniami rozgraniczającymi teren planowanej inwestycji, stają się z mocy prawa własnością Gminy Zator z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji (dotyczy nieruchomości niebędących w dniu wydania niniejszej decyzji własnością Gminy Zator).
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu ww. decyzji – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Strony mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego,  w Starostwie  Powiatowym w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, Wydział Architektury i Budownictwa, pokój nr 125 (I piętro ), w poniedziałki, środy czwartki  w godz. 7. 30  – 15. 30,  we wtorki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00.
  Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Starosty Oświęcimskiego na adres:
ul. Wyspiańskiego 10, 32-600 Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Ww. decyzję doręcza się wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczenia, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Zator (właściwym ze względu na przebieg drogi), na stronie internetowej  Urzędu Gminy Zator oraz w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ,a także opublikowanego na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i w prasie lokalnej.
Doręczenie uważa się za dokonane w dniu odbioru decyzji przez wnioskodawcę, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia o wydaniu decyzji ( zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego).
Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Oświęcimskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

WAB.6747.5.2012    /Starosta Oświęcimski/